Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

POV 2023

Olomoucký kraj

 

Zobrazeno 151-180 ze 232

Svoz směsného komunálního odpadu od RD proběhne mimořádně tento pátek 25.9.2020

Datum: 21. 9. 2020

Svoz směsného komunálního odpadu od RD proběhne mimořádně tento pátek 25.9.2020

#

SETKÁNÍ SENIORŮ SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO V PÁTEK 18. ZÁŘÍ 2020 OD 15:00 HOD V AREÁLU HŘIŠŤĚ VE VYŠEHOŔÍ

Datum: 27. 8. 2020

Pro zájemce je od 14 hodin připravena komentovaná prohlídka kaple a obecních kronik. K tanci a poslechu hraje kapela Triangl. Připraven program i občerstvení. Akce se koná za každého počasí, zajištěno posezení pod stany na čerstvém vzduchu :-).

Příprava nových jízdních řádů autobusů - možnost připomínkovat do 11.9.2020

Datum: 27. 8. 2020

Vzhledem k tomu, že se blíží termín vydání knižních jízdních řádů pro rok 2020/2021, zasílá KIDSOK k připomínkování návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy, které má v plánu realizovat k celostátním změnám od 13. 12. 2020. Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn od 13. 12. 2020 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících naši obec a příslušná pdf JŘ naleznete na webových stránkách: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/navrhy-jizdnich-radu/navrhy-zmen-jizdnich-radu-od-13-12-2020/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím není žádná nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2019/2020. Aktuálně platné JŘ naleznete na webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.


Policie nabádá - Na kole jen s přilbou…

Datum: 10. 8. 2020

V souvislosti se zvýšenou nehodovostí cyklistů na Šumpersku, zveřejňujeme preventivní článek nabádající k používání cyklistických přileb.

Oznámení o konání veřejného zasedání ZO Vyšehoří dne 12.8.2020 v 18.00 hodin

Datum: 5. 8. 2020

Datum a čas konání: Středa 12.srpna 2020 v 18:00 hodin
Místo konání: Obecní knihovna Vyšehoří 50
Program jednání / předkládá:
 Schválení zápisu a kontrola plnění usnesení č. 10 ze dne 13.5.2020/ starostka
 Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 12.8.2020/ starostka
 Rozpočtová opatření RZO 5/2020, RZO 6/2020 na vědomí/ účetní obce
 Plnění rozpočtu obce za 1-7/2020
 Investiční akce ,,Vyšehoří - rekonstrukce chodníků“- uzavření smlouvy se SFDI ČR, změny
stavby, zajištění financování/ starostka
 Investiční akce ,,Místní komunikace pastviny - I.etapa“/starostka
 Správa vodovodní sítě a plán VHZ po roce 2020 – na vědomí
 Výstavba RD pastviny II.etapa - průběžné informace na vědomí
 Průběžné správní činnosti OÚ - na vědomí/starostka
 Organizace akcí: Pátek 28.8.2020 – Čtení a kreslení v knihovně, 18.9.2020 Setkání seniorů
Mikroregionu Zábřežsko v KD Vyšehoří, neděle 20.9.2020 - Vítání občánků/ starostka
 Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020, lhůty- na vědomí
 Diskuse

Ve Vyšehoří dne 5.8.2020
Bc. Ilona Vařeková, DiS.
Starostka obce

#

Přechod na digitální vysílání televize v naší obci již od 27.8.2020

Datum: 27. 7. 2020

Česká televize mění starý televizní signál na moderní DVB-T2 a dne 27.8.2020 vypne vysílač Jeseník-Praděd. Pokud se uživatelům objevuje na obrazovce logo CT-HD, je vše připraveno na nový vysílací standart. Pokud se na obrazovce objevuje logo výstražného trojúhelníku s vykřičníkem, je třeba signál přeladit. Česká televize nabízí pomoc majitelům venkovních klasických antén na webu www.digict.cz a na čísle 2 6113 6113.

Příprava na výstavbu obchvatu ,,I/11 Postřelmov- Chromeč" pokračuje

Datum: 14. 7. 2020

Obecní úřad ve Vyšehoří, jakožto místně a věcně příslušný orgán ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v katastrálním území obce Vyšehoří, zahájil správní řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve věci vykácení dřevin a keřů v lokalitách v katastru obce Vyšehoří určených pro výstavbu obchvatu. Samotné kácení dřevin bude provedeno dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení plánovaného investorem na rok 2021. Zájemci o odběr dřevní hmoty z řad občanů obce budou včas informováni. Vykáceny budou dřeviny kolidující se stavbou a řešena je zároveň i náhradní výsadba. Investorem stavby obchvatu je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které zastupuje ve stavebním řízení Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Bližší informace naleznete v ikoně: Investiční akce/ Obchvat I/11.

Obecní knihovna Vyšehoří nabízí k rozebrání zdarma vyřazené knihy a časopisy pro děti i dospělé

Datum: 14. 7. 2020

Knihy a časopisy k rozebrání jsou umístěny v chodbě Obecního úřadu ve Vyšehoří a v poličkách v chodbičce před knihovnou. Zájemci se mohou dostavit kdykoliv v úředních hodinách úřadu nebo v době provozu knihovny, každé pondělí od 18 do 19 hodin. Přijďte si vybrat.

Jak si užít prázdniny bez potíží

Hasiči radí, jak si užít prázdniny bez potíží

Datum: 7. 7. 2020

Hasiči radí, jak si užít prázdniny bez potíží

Vyšehoří - rekonstrukce chodníků od 10.7.2020

Datum: 30. 6. 2020

Na základě bezchybného podání žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a doložení všech, předem připravených, potřebných dokladů, zahajuje obec Vyšehoří dne 10.7.2020 rekonstrukci chodníků. Akci předcházelo náročné stavební řízení vč. povolení a souhlasů s omezením provozu na krajské komunikaci II/369 procházející obcí a několikaměsíční řízení ve věci žádosti o dotaci SFDI. Podlimitní veřejnou zakázku bude realizovat společnost M-Silnice na základě ukončeného výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo v termínu do 6 měsíců od předání staveniště. Práce budou probíhat v úsecích o délce 50 m a dodavatel úseky označí výrazným dopravním značením. V případě potřeby bude zajištěno řízení dopravy kyvadlově pracovníkem dodavatele.
V době stavby budou přemístěny obě autobusové zastávky na točnu za domek p. Večeře.
Respektujte dopravní značení a pokyny pracovníků stavby. Po obci se v době stavby bude pohybovat těžká technika, nákladní vozy budou převážet materiál na skládku do nové čtvrti.
Schema dopravního omezení a stavby v příloze.

Uvolnění opatření před nákazou koronavirem Covid 19 od 1.7.2020

Datum: 30. 6. 2020

Od počátku letních prázdnin je ve většině krajů ČR zrušena povinnost nosit roušku či jiné krytí dýchacích cest na veřejných prostranstvích a ve všech budovách. Výjimkou je Moravskoslezský kraj a Praha. Hygienici nadále doporučují na veřejnosti dodržovat 2 metrové rozestupy a časté mytí rukou.

Příprava jízdních řádů železniční dopravy na období 2020/2021

Datum: 17. 6. 2020

Vážrní občané, Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje zveřejnil nově připravovaný jízdní řád vlaků pro období 2020/2021 na stránkách www.idsok.cz/jizdni-rady/navrhy-jizdnich-radu v sekci ,,Jízdní řády" a podsekci ,,Návrhy a připomínkování jízdních řádů". Na základě podnětů cestujících lze podat do termínu 10.7.2020 k tomuto návrhu připomínky. Máte-li připomínky či požadavky na změnu jízdního řádu vlaku, kterým často cestujete např. do zaměstnání, kontaktujte starostku obce na tel.: 724 387 709 kdykoliv, nebo tel.:583 238 851 v úředních hodinách, případně emailem na : vysehori.starosta@seznam.cz do 10.7.2020. Starostka obce

Uvolnění opatření proti nákaze koronavirem Covid 19 od 15.6.2020

Datum: 15. 6. 2020

Ode dne 15.6.2020 je povolen na všech veřejných prostranstvích pohyb osob bez roušek. Roušky jsou povinné i nadále ve všech veřejných budovách, provozovnách, obchodech. Jsou povoleny hromadné kulturní, společenské a sportovní akce do počtu osob 2 500. na hromadných akcích je doporučeno dodržovat rozestupy.

Svoz popelnic mimořádně již v pátek 3.7.2020

Datum: 15. 6. 2020

Z důvodu státního svátku ČR v pondělí 6.7.2020 se svoz popelnic přesunuje již na pátek 3.7.2020

EKO-KOM, a. s. - Osvědčení o úspoře emisí

Datum: 9. 6. 2020

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

Hasiči Vyšehoří organizují v pátek dne 12.6.2020 v odpoledních hodinách svoz železného šrotu. Šrot mohou občané připravit před domky na okraj místní komunikace.

Datum: 4. 6. 2020

Akci organizuje SDH Vyšehoří

Usnesení vlády ČR v oblasti ochrany před nákazou Covid 19 platná od 8.6.2020 a 15.5.2020 na území ČR - povoleny akce do počtu 500 osob

Datum: 2. 6. 2020

Opatření se týkají zejména pohybu osob v provozovnách, na trzích, ve venkovních zahrádkách, zoologických zahradách, knihovnách, apod. Podrobně v přiložených odkazech. Od 8.6.2020 je možno pořádat bohoslužby, svatby, oslavy, kulturní, společenské, sportovní a další akce s maximálním počtem 500 osob.

Zjednodušená verze webových stránek obce zaměřená na zlepšení přístupnosti, vnímatelnosti a ovladatelnosti nejen pro seniory a handicapované uživatele

Datum: 27. 5. 2020

Obec Vyšehoří v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., upravujícího přístupnost webu a mobilních aplikací ve veřejném sektoru, spustila novou verzi webových stránek. Přístupný web takto pomůže k získání informací nejen slabozrakým, pohybově omezeným občanům, seniorům, psychicky nemocným či barvoslepým osobám. V nové speciální ikoně s názvem ,,Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory" naleznete vybrané, graficky přizpůsobené, odkazy. Navíc, u odkazů, naleznete v horní části u nadpisu malou ikonku reproduktoru s nápisem ,,Přečíst nahlas" a po kliknutí na ikonu se spustí audiozáznam textu.

Nemocnice Šumperk připravuje akreditovaný kurz Sanitář

Datum: 26. 5. 2020

Absolvent kurzu se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních při pomocných a obslužných činnostech. Školení včetně praxe na jednotlivých odděleních v celkové délce 2,5 měsíce proběhne v Nemocnici Šumperk. Podmínkou pro zařazení uchazeče do kurzu je plnoletost, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav a očkování proti hepatitidě typu B. Bližší informace a kontakt: 583 335 006, 724 335 191.

Informace ministrině Jany Maláčové - MPSV ČR

Datum: 25. 5. 2020

Dopis týkající se zajištění dávek MPSV v přiloženém dokumentu

Provoz autobusových linek do konce školního roku stále v režimu jarních prázdnin

Datum: 20. 5. 2020

Krajský integrovaný dopravní systém, s ohledem na nepovinnou prezenční výuku prvních stupňů základních škol a nízkého naplnění spojů, stanovil do konce školního roku režim autobusové dopravy stejný, jako v jarních prázdninách. Frekvence autobusových spojů zůstane až do konce června 2020 ve stejném omezeném režimu, jako doposud. Cestujícím doporučujeme před plánovanou jízdou ověření aktuálního spoje na webu IDOS.cz.

Přehled aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k datu 20.5.2020

Datum: 20. 5. 2020

Nouzový stav ukončen. Podrobnosti z oblasti zdravotnictví, školství, ubytování a stravování, shromažďování, používání ochranných pomůcek, podmínky organizace mimoškolních aktivit a táborů naleznete v přiložených odkazech.

Usnesení č. U 10/2020/13.5.2020

Datum: 20. 5. 2020

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 13.5.2020

Hasiči radí: Pořiďte si do auta hasicí přístroj

Na cestách bezpečně

Datum: 14. 5. 2020

Hasiči radí: Pořiďte si do auta hasicí přístroj

Žádost majitelům psů v obci

Datum: 13. 5. 2020

Vážení majitelé psů, chápeme, že každé zvíře i člověk potřebuje pohyb. Krásné okolí naší obce k rodinným procházkám se psy přímo vybízí. Chápejte také vy, že v květnových a červnových měsících zvěř, jako je srnčí a zaječí, klade mláďata do svých pelíšků a zálehů. I oni mají právo své mladé v klidu porodit, odkojit a vyvést. Váš volně pobíhající pes v lesním porostu, v okraji lesa či remízku, může připravit matku o mláďata a mláďata o život. Děkujeme, že se chováte jako součást přírody. Starostka obce Ilona Vařeková
Zákaz volného pobíhání psů má oporu v legislativě ČR: Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího {viz § 10 odst. 1 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o myslivosti“}. Za nesplnění uvedené povinnosti může být dle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti uložena pokuta do výše 30 000,- Kč, byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem uvedené částky. Příslušným orgánem к projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Dle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící к bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící к bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020

Datum: 11. 5. 2020

Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil na dny 2.a 3.10 2020 volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR. V obci Vyšehoří proběhnou volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020 v budově Obecního úřadu, Vyšehoří 50. Přesné lhůty k organizaci voleb naleznete v příloze.

Sbírka zákonů ČR, částka 83, 84 a 85 ze dne 6.5.2020

Datum: 7. 5. 2020

Vyhláška týkající se přijímacích zkoušek na SŠ a maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020 uvedena v částce 85 ze dne 6.5.2020.

Vydán zákaz odběru povrchových vod pomocí čerpadel a jiných technických zařízení z vodních toků v katastru obce

Datum: 4. 5. 2020

Zákaz je vydán formou opatření obecné povahy a platí pro všechny obce spadající pod ORP Zábřeh. Je nutné účelně hospodařit s pitnou vodou a dle možností ji dále využít jako vodu užitkovou. Doporučuje se maximální záchyt vody dešťové a její využití pro účely provozu domů a zahrad. Opatření je vydáno na dobu neurčitou. Celé opatření v přiloženém dokumentu.

Obecní knihovna ve Vyšehoří opět otevřena

Datum: 29. 4. 2020

Čtenáři přihlášení do Obecní knihovny ve Vyšehoří mohou navštívit knihovnu v běžném režimu od pondělí 4. května 2020. Vstup do knihovny je nutný v roušce. K dispozici je dezinfekce rukou. Vrácené knihy budou na období 3 dnů uloženy do karantény. V nabídce pro čtenáře naší knihovny je bohatý výměnný fond.

Sbírka zákonů částka 73, 74 a 75 vydaná vládou ČR dne 28.4.2020

Datum: 29. 4. 2020

Jedná se o právní normy týkající se rozvolňování opatření proti nákaze koronavirem Covid-19 a o ukončování školního roku 2019/2020 v druhém pololetí.

Zobrazeno 151-180 ze 232