Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Třídění odpadů v obci

Komunální odpad se třídí na složky:

 • Plasty včetně PET láhví
 • Papír
 • Sklo
 • Kovy
 • Nápojové kartony
 • Jedlé oleje a tuky
 • Textil
 • Biologické odpady rostlinného původu (dále jen BIO)
 • Objemný opdad (např. koberce, matrace, nábytek, odpadní roury, …)
 • Nebezpečné odpady (např. infekční odpad, hořlavé látky, toxické látky, výbušniny, žíravé látky a zdraví škodlivé látky)
 • Směsný komunální odpad, kde se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá od domů občanů jednou za tři týdny. Kalendář svozu je vyvěšen na úřední desce obce Vyšehoří i na jejích webových stránkách. Najdete ho zde.

!!! Do zvláštních sběrných nádob i pytlů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny !!!

 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou:

 • Žluté popelnice, které byly poskytnuty v rámci dotační akce "Zábřežsko třídí" každému rodinnému domu a žluté kontejnery na plasty a PET láhve, které jsou umístěny na sběrných místech
 • Modré kontejnery na papír, které jsou umístěny na sběrných místech
 • Zelené kontejnery na barevné sklo a bílé kontejnery na sklo čiré, které jsou umístěny na sběrných místech; nově lze třídit veškeré sklo do zelených kontejnerů na barevné sklo
 • Šedé nebo růžové kontejnery na kovy, které jsou umístěny na sběrných místech
 • Zelené popelnice s oranžovým víkem s nápisem OLEJE pro jedlé oleje a tuky, které jsou umístěny na sběrných místech u obecního domu, kulturního domu a na horním konci obce; jedlé oleje a tuky vhazujte v uzavřených PET lahvích
 • Bílý kontejner na textil, který je umístěn na sběrném místě u obecního úřadu
 • Zelený velkoobjemový kontejner na BIO odpad, který je umístěn u hřiště a hnědé velkoobjemové kontejnery (typu rakev) na BIO odpad, které jsou umístěny na horním i dolním konci obce

Kromě sběru plastů do sběrných nádob probíhá svoz plastů a nápojových kartonů od domů občanů jednou za tři týdny. Kalendář svozu je vyvěšen na úřední desce obce i na webových stránkách obce Vyšehoří. Najdete ho zde.

Jarní a podzimní úklid

Dále bývá dvakrát ročně přistaven velkoobjemový kontejner na objemný a nebezpečný odpad k obecnímu úřadu. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na webových stránkách obce a formou SMS zprávy.

Třídíme textil

Do kontejneru na textil můžete vhazovat i staré neznečištěné oděvy (hadry) a obuv. Zkrátka vše z textilu. Co nepůjde použít na charitativní účely, bude firmou přetříděno a využito jako hadry  a utěrky např. do autodílen atd. Vhazujte pouze čisté a zabalené!

Možnost odvést objemný odpad přímo do střediska Separex do výše max. 300 kg/rok/občana

Nově je možné odvést objemný odpad přímo do střediska Separex až do výše 300 kg/rok/osoba, na základě předložení platného občanského průkazu občana obce Vyšehoří. Likvidace tohoto odpadu bude hrazena obcí na základě vystavené měsíční faktury. Obec si bude vést evidenci o množství uloženého  odpadu a dojde-li k překročení limitu 300 kg na občana, tak daný občan bude vyzván k doplacení finanční částky za likvidaci odpadu nad tento stanovený limit. Tedy pokud bude-li celkové množství 350 kg na občanský průkaz za daný rok, obec uhradí cenu za 300 kg a občan za 50 kg odpadu.

Kliknutím na obrázek budete přesměřováni na mapy.cz, kde najdete přesné umístění sběrného dvoru.

Otvírací doba v Separexu je různá dle ročního období. Aktuální otvírací dobu najdete na stránkách Separexu (http://www.separex.cz/).