Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Odpadové hospodářství

Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi, jakožto práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné zprávy v odpadovém hospodářství stanovuje zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech.

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vyšehoří se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Vyšehoří o stanovení obecního systému odpadového hospodaření. Tato obecně závazná vyhláška byla schválená zastupitelstvem obce dne 14.12.2022 usnesením U-VYŠE-2/14.12.2022. Najdete ji zde.

Obec Vyšehoří uzavřela smlouvu se společností EKO-KOM a.s. s cílem zajistit plnění povinností zpětného odběru a plnění povinnosti využití odpadů z obalů, prostřednictvím činnosti obce a odpadového systému obce, s cílem zajistit co nejvyšší využití odpadů z obalů jako druhotné suroviny.

Svoz směsného komunálního odpadu, dále jen SKO, tříděného odpadu a další služby spojené se smlouvou se společností EKO-KOM a.s. zajišťuje společnost EKO servis Zábřeh s.r.o.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodařství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Vyšehoří o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodařství na 830,-Kč na osobu pro rok 2024. Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem obce Vyšehoří dne 12.12.2023 usnesením U-VYŠE-7/12.12.2023. Najdete ji zde.

Předpokládaný nárůst poplatku za skládkování a poplatku občana za svoz KO odpadů v Kč