Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Dotace z Operačního programu Životního prostředí 2021

Obec Vyšehoří uzavřela se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace, přičemž sílem projektu je předcházení vzniku komunálního odpadu. Finance získané z dotačního titulu budou použity na pořízení komposterů, nádob na tříděný odpad a vybavení pro eliminaci jednorázových plastových obalů.

V obci Vyšehoří bude v průběhu roku 2021 zajištěno dodání: 

50 ks velkoobjemových komposterů pro rodinné domy

100 ks nádob 240 l na plast pro rodinné domy

6 ks kontejnerů 1100 l na plast - horní výsyp pro sběrná místa na veřejných prostranstvích

2 ks zvon 2150 l na papír, 2 ks zvon 1550 l na sklo, 4 ks zvonu 1100l na kovy pro sběrná místa

2 ks velkoobjemového kontejneru pro veřejnost 

Podíl obce na financování: 122 461,-Kč v roce 2021 z rozpočtu obce

Návratná finanční výpomoc: 693 945,-Kč v roce 2021 z BÚ obce.

Finanční výpomoc bude vrácena na účet obce po uzavření veřejného výběrového řízení na veřejnou zakázku a po provedení nákupu výše uvedených nádob. Postup je v souladu se strategií Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za účelem snížení objemu netříděného tuhého domovního odpadu v popelnicích, získání vyšší odměny za třídění odpadů a v neposlední řadě za účelem ochrany životního prpostředi.