Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Cena stočného

Cena stočného je stanovena dle platného zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu. Jeho znění najdete zde.

 

V souladu s usnesením ZO Vyšehoří ze dne 12.12.2023 a  dle vyúčtování skutečně odebrané a zlikvidované splaškové vody v čistírně odpadních vod v Chromči je pro rok 2024 stanovena cena stočného dle směrného čísla na částku 2.235,-Kč na osobu a kalendářní rok.

Splatnost stočného takto: Záloha na stočné ve výši 1.500,-Kč/osobu splatná do 30.6.2024.

Doplatek stočného bude vyúčtován po uzavření účetního období v lednu násladujícího roku. 

Pro majitele rodinného domu, který má zdroj pitné vody do své nemovitosti pouze z veřejného vodovodu, je cena stočného stanovena podle skutečné spotřeby vody na ocejchovaném vodoměru. Tato možnost zaniká v okamžiku využití dešťové vody, či vody z jiného zdroje např. ke splachování na WC, kdy tento zdroj vody většinou nelze měřit. Poté je cena stočného stanovena dle směrného čísla.

Ke změně stanovení ceny stočného - dle vodného, je nutné podat oficiální žádost na obecní úřad.

Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém veřejném zasedání dne 19.2.2020 Usnesením č 9/2020 schválilo výjimky z povinnosti úhrady stočného pro občany trvale hlášené v obci Vyšehoří, kteří se v obci prokazatelně fyzicky nezdržují, prokážou nájemní vztah v jiné obci formou nájemní smlouvy a dokladem o úhradě provozních nákladů bytu (vodné, stočné), platné pro daný účetní rok.

Studenti s trvalým pobytem v obci, kteří studují mimo obec a doloží nájemní vztah (kolej či byt v místě studia) v jiné obci, a potvrzení o studiu na daný školní rok, obdrží slevu na stočném ve výši 50% pro daný rok.

Občané, kteří nejsou v obci trvale hlášeni, abšak se zde prokazatelně zdržují a produkují odpadní vody a odpadky, hradí poplatky v obci Vyšehoří v plnéí výši.

Pro veškeré slevy je třeba podat písemnou žádost k rukám starostky obce.