Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Aktuality

Upozornění na zpřísnění opatření proti koronaviru od 25.10.2021

Vláda ČR rozhodla novým nařízením o zpřísnění opatření proti šíření koronaviru Covid-19 od 25. října 2021.

Platí povinnost nošení nanoroušky nebo respirátoru typu FFP2 ve všech vnitřních prostorech budov, v hromadné dopravě i na pracovištích.

Při vstupu do provozoven, jako je restaurace, jídelna, kino, divadlo, bazén, fitness centum, apod., platí mimo povinnosti nošení respirátoru i povinnost prokázat se na výzvu očkovacím certifikátem, platným testem či potvrzením o prodělaném onemocnění s uvedením ochranné lhůty. Nově za kontrolu certifikátů či testů od 1.11.2021 zodpovídá provozovatel či oraganizátor akce a je povinen poskytnout součinnost při kontrolách..

Každá osoba má povinnost, na výzvu pověřeného pracovníka Krajské hygienické stanice, podrobit se kontrole dodržování vydných opatření.

Za nedodržení nařízení hrozí osobě pokuta v základní výši 1.0.000,-Kč.

Zobrazeno 1-30 ze 137

ČEZ Distribuce vydal upozornění na povinnost odstranění a okleštění stromoví a větví z okolí sítí nízkého napětí.

Datum: 19. 10. 2021

V ochranném pásmu vysokého napětí je zakázáno ponechávat vzrůst stromů nad výšku 3 m. V místech nízkého napětí je třeba dodržet vzdálenost mezi větvemi stromů a dráty sítě NN nejlépe 1,5 m. Za ořez zeleně v kolizi se sítí NN zodpovídá majitel stromu. Viz příloha.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu 10. listopadu 2021 od 18.00 hodin v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 13. 10. 2021

Program jednání bude zveřejněn v zákonné lhůtě

Zahájení přípravných prací pro výstavbu obchvatu ,,I/11 Postřelmov-Chromeč" v katastru obce Vyšehoří

Datum: 13. 10. 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR zadalo dodavateli Vacula silniční s.r.o. veřejnou zakázku odstranění keřů, náletových dřevin a stromů podél toku Hraniční strouhy v katastru obce Vyšehoří. Práce budou ukončeny 30.10.2021. Dbejte dopravního značení na silnici II/369 k Loučení.

Stavební řízení pro stavbu silnice ,,I/11 Postřelmov- Chromeč" bylo zahájeno Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, doručením veřejné vyhlášky dne 21.9.2021

Datum: 22. 9. 2021

Investorem stavby je ŘSD ČR, zastoupené spol. Dopravoprojekt Ostrava. Obec Vyšehoří je účastníkem řízení a vstupuje do něj s připomínkami za účelem ochrany životní úrovně svých obyvatel a ochrany místní fauny a flóry. Stavba bude zahájena v roce 2022, kdy pro obyvatele nastanou komplikace v dopravě

Zpravodaj Sdružení místních samospráv SMSka 9/2021 ke stažení

Datum: 16. 9. 2021

Informace pro obce ke stažení v odkazu

Přistavení velkoobjemového kontejneru a sběr vysloužilých elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu - podzimní úklid

Datum: 1. 9. 2021

Velkoobjemový kontejner bude přistaven k OÚ 25.10. až 27.10. včetně. V případě potřeby bude v tomto termínu kontejner každé ráno odvezen a prázdný znovu přistaven.
V tomto termínu dojde i ke sběru vysloužilých elektrospotřebičů u OÚ. Ty budou odvezeny 28.10. v ranních hodinách.

Koncert vážné hudby Ivan Ženatý - housle, Igor Ardašev - klavír, Kulturní dům Postřelmov 9. září 2021 v 19 hodin

Datum: 30. 8. 2021

Program: Franz Schubert (1797-1828):
Fantazie C dur pro housle a klavír, op.159 (1827)
Antonín Dvořák (1841-1904): Nokturno H dur pro housle a klavír, op.40 (1883)
Johannes Brahms (1833-1897): Sonáta d moll pro housle a klavír, op.108 (1888), Allegro, Adagio, Un poco presto a con sentimento

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 2. 8. 2021

Parlamentních voleb se může účastnit každý občan ČR starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům. Hlasování proběhne tajnou formou vhozením volebního lístku do volební schránky. Volbě předchází identifikace voliče před okrskovou volební komisí po předložení platného dokladu totožnosti.

!!! Změna systému svozu plastů od října !!!

Datum: 1. 8. 2021

Změna systému svozu plastů od rodinných domů formou žlutých popelnic proběhne v říjnu, a to od 20. října. Od tohoto dne bude probíhat svoz plastů co 3 týdny (místo současných 4 týdnů).

!!! Policie radí - KYBER Bezpečnost - 5 Rad pro bezpečí vašich peněz !!!

Datum: 15. 7. 2021

POZOR! Chce po vás někdo jménem vaší banky či Policie ČR
přístupové údaje do internetového bankovnictví či údaje o
platební kartě? NEBO abyste provedli platební transakci z
důvodu hrozícího útoku na váš účet?

NEREAGUJTE, JDE O PODVODNÍKA! IHNED KONTAKTUJTE VAŠI BANKU ČI VOLEJTE 158!

Poslední změna Územního plánu obce Vyšehoří 2021-2022 ve fázi příprav

Datum: 13. 7. 2021

Majitelé pozemků v katastru obce Vyšehoří, kteří mají zájem o změnu kategorizace zahrad, sadů, orné půdy a ostatních ploch, na pozemky určené k výstavbě rodinných domků, mohou podat písemnou žádost na podatelnu Obecního úřadu Vyšehoří do 18.8.2021. Veškeré informace podá starostka obce.

Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2021-2022, připomínky ke spojům adresovat starostce obce do 2.7.2021

Datum: 24. 6. 2021

Koordinátor integrovaného dopravního systému OLK dokončuje návrh na změny jízdních řádů vlakům osobní a spěšné dopravy, jejíchž objednatelem je OL kraj. Občané, kteří využívají vlakové spoje a mají připomínky k jejich návaznosti a časům odjezdů, mohou svoje podněty předat starostce obce k vyřízení

Oznámení záměru pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Vyšehoří

Datum: 23. 6. 2021

Celé znění oznámení na úřední desce obce v sekci Úřad / Úřední deska

Úplné znění Územního plánu obce Vyšehoří po Změně č. 2/2021

Datum: 31. 5. 2021

Dne 31.3.2021 byla veřejně projednána změna č.2 ÚP obce Vyšehoří. Dokumentaci pod usnesením U 15/2021/26.5.2021 schválilo Zastupitelstvo obce Vyšehoří po kladném posouzení Krajským úřadem OLK a Oddělením rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh. Úplné znění ÚP Vyšehoří nabyde právní moci 10.6.2021.

Přátelské setkání nejen pro seniory v pátek 18. června 2021 v 16.00 hodin v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 27. 5. 2021

Obec Vyšehoří s radostí oznamuje obnovení přátelských posezení nejen pro seniory. První setkání je plánováno na pátek 18.6.2021 do Obecní knihovny. Od 16.00 je připraven krátký program našich dětí pod vedením Katky Morávkové. Občerstvení zajištěno. Přijďte posedět.

Dotazník pro obyvatele z území MAS Horní Pomoraví

Datum: 26. 5. 2021

Přejeme Vám krásný den,
chtěli bychom Vás, občany obcí z území MAS Horní Pomoraví tj. z Hanušovicka, Šumperska a Zábřežska, požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na zjišťování potřeb v našem území.

Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří je připravena k závěrečnému projednání a zveřejnění veřejnou vyhláškou

Datum: 20. 5. 2021

Starostka obce po veřejném zasedání ZO Vyšehoří dne 26.5.2021, kde bude schválena konečná verze dokumentu Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří a návrh VV, vydá veřejnou vyhlášku formou opatření obecné povahy. Po dobu 15 dnů bude dokumentace přístupná k nahlédnutí na OÚ, poté nabyde právní moci.

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu dne 26.5.2021 v 18.00 hod v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 19. 5. 2021

Program v příloze a na úřední desce obce

Obec Vyšehoří se bude prezentovat na akci Den obcí Mikroregionu Zábřežsko v soboru 19.6.2021 od 9.00 hod v Postřelmůvku

Datum: 19. 5. 2021

Připravuje se prezentace Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko v centru obce Postřelmůvek- u obecního úřadu, dechové kapely a skupina Holátka, prohlídka kaple, výstava o historii obce Postřelmůvek, občerstvení a zábava pro děti. Podrobnosti na přiloženém plakátu.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu 26.5.2021 v 18.00 hodin v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 12. 5. 2021

Hlavními body programu bude Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2020 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 - bez chyb a nedostatků, dále Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří, Rozpočtová opatření 2021, apod. Přesný program bude zveřejněn na úřední desce OÚ Vyšehoří v zákonné lhůtě.

Zpráva o činnosti Obecní knihovny Vyšehoří v roce 2020

Datum: 12. 5. 2021

Obecní knihovna ve Vyšehoří regionálně spolupracuje s Městskou knihovnou T.G. Masaryka v Šumperku. Půjčovní doba je v pondělí od 17.30 do 19.30 hod. V této době je také k dispozici veřejný internet. V roce 2020 bylo provedeno celkem 713 výpůjček 350 čtenářů. Viz zpráva.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 Oddělením kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje

Datum: 11. 5. 2021

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Celý text dokumentu v příloze.

Ministerstvo životního prostředí vydalo závazná pravidla v rámci Programu pro zlepšování ovzduší pro používání domovních kotlů na tuhá paliva od roku 2021. V přiložených dokumentech naleznou majitelé domů s vytápěním na tuhá paliva podrobná opatření

Datum: 6. 5. 2021

Program byl vydán v souladu se zadáním § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší z důvodu přetrvávajícího překročení imisních limitů pro jemné prachové částice PM2,5 a pro karcinogenní benzo[a]pyren2. Obě znečišťující látky jsou do ovzduší vypouštěny z nevyhovujících topidel na uhlí a dřevo.

ČEZ Distribuce, a.s informuje o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.5.2021 v době od 7.30 do 10.00 hodin

Datum: 28. 4. 2021

Dodávka elektřiny bude omezena v obcích Vyšehoří, Postřelmůvek a Rovensko. Podrobnosti v přílohách.

Zpravodaj města Zábřeh

Datum: 28. 4. 2021

Nové dubnové číslo zpravodaje zde ke stažení

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Zábřeh, oznamuje formou veřejné vyhlášky zveřejnění hromadného předpisného seznamu nepřihlášených subjektů k platbě daně z nemovitých věcí za rok 2021

Datum: 26. 4. 2021

Bližší informace o platbě daní z nemovitých věcí na rok 2021 na úřední desce FÚ Zábřeh. Veřejná vyhláška v příloze.

Nové číslo časopisu SMSka 4/2021

Datum: 16. 4. 2021

Časopis Sdružení místních samospráv zde ke stažení

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 21.4.2021 v 18.00 hodin Kulturní dům

Datum: 14. 4. 2021

Program v příloze

Informace Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy ČR k uvolňování opatření a nástupu dětí do škol

Datum: 8. 4. 2021

V souvislostí s postupným otvíráním škol zveřejňujeme materiály, které školy dnes obdržely přímo z MŠMT. Důvodem rotace je snaha řešit již dopředu situace, kdy část rodičů testování odmítne a děti zůstanou doma. Rotací je zajištěno to, že ti co zůstanou doma, se učit budou. Více v přílohách.

Očkování psů proti vzteklině ve středu 28.4.2021 v 16.50 u kaple

Datum: 31. 3. 2021

Očkování proti vzteklině stojí 200,-Kč, cena kombinace je 400,-Kč. Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je vhodné použít kombinovanou vakcínu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako psinka, infekční zánět jater, parvoviróza

Zobrazeno 1-30 ze 137

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 100
TÝDEN: 255
CELKEM: 378592

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

příjezd od Postřelmůvku

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, úterý 26. 10. 2021
jasno 10 °C 2 °C
jasno, jižní větřík
vítrJ, 2.2m/s
tlak1024hPa
vlhkost63%

Mobilní aplikace

Logo

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google Play
App store