Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Aktuality

Obec Vyšehoří pořádá

v pátek 13. prosince 2019

TRADIČNÍ

ADVENTNÍ DÍLNU

Sraz malých šikulů

v 17 hodin v kulturním domě

Vánoce, Modrá, Černá, Vánoční Motiv, Příchod, Stromečky

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 11.12.2019 v 18.30 hodin

Datum: 4. 12. 2019

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vyšehoří, Vyšehoří č. 50

Program jednání:
• Schválení zápisu a kontrola plnění usnesení č. 7 ze dne 18.9.2019
• Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 11.12.2019
• Rozpočtová opatření na vědomí a ke schválení ZO dne 11.12.2019
• Zpráva Finančního výboru obce za 3. Q 2019
• Zpráva Kontrolního výboru obce za 3. Q 2019
• Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
• Darovací smlouva - bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Olomouckého kraje
• Smlouva o právu provést stavbu mezi obcí Vyšehoří a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rámci výstavby obchvatu I/11 Postřelmov – Chromeč
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - výměna trafostanice s transformátorem a vedení NN, dotčená parcela 862/2 v k.ú Vyšehoří
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti autobusovou dopravou
• Odprodej části pozemku dlouhodobě užívaného vlastníkem nemovitosti v obci
• Příspěvek na poskytované služby v roce 2019 - Charita Zábřeh
• Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří a schválení zastupující osoby k projednání na příslušných úřadech
• Investiční akce – Vyšehoří - rekonstrukce chodníků
• Investiční akce 2020 - výstavba veřejného osvětlení nová čtvrť, zápis o výběru nabídky, příp. dalšího technického řešení investice
• Investiční akce – 1. etapa výstavby místní komunikace nová čtvrť
• Návrh Rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2020
• Rozpočtové provizorium obce na rok 2020
• Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na období 2021-2022
• Odpadové hospodaření obce 2020 - 2022, poplatek za svoz TDO, třídění odpadů
• Obecně závazná vyhláška obce o odpadech + ceník poplatků za svoz TDO ve velkoobjemových kontejnerech; Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady se společností Ekoservis Zábřeh
• Inventarizace majetku obce k 31.12.2019
• Kulturní a společenský život v obci: Zpívání u stromu 23.12.2019 v KD Vyšehoří, akce Sejdeme se na Homoli? 31.12.2019, Obecní ples 15.2.2020, Maškarní bál pro děti 16.2.2020; MS Vlčí doly Zábřeh – valná hromada Honebního společenstva 13.2.2020, výroční členská schůze 14.2.2020, 23.-24.2.2020 výstava paroží a mysliveckých trofejí
• Různé na vědomí – budka O2, pasportizace komunikací v majetku obce, fin. analýza ekonomiky obce, atd.
• DiskuseNoý jízdní řád autobusové dopravy od 15.12.2019 přinese zlepšení dopravní obslužnosti občanům obce dle požadavků

Datum: 27. 11. 2019

Na základě podnětů obce budou od 15.12.2019 zahrnuty do jízdních řádů autobusů přes naši obec nové spoje, aby byla zajištěna lepší dopravní obslužnost nejen pro občany naší obce, kteří pracují ve směnných provozech. Od data platnosti nového jízdního řádu bude přesměrován nedělní spoj č. 202 linky 207 přes Vyšehoří, tedy mimo Postřelmov, kde cestující mají k dispozici vlak. Odjezd spoje č. 202 z Vyšehoří je plánován na 5:08, příjezd do Šumperku v 5:30.
Zpětný nedělní spoj č. 201 linky 207 jezdí již od ledna 2018 v 6:20 ze Šumperku do Zábřehu přes Vyšehoří.
Sobotní spoj č. 217 linky 207 bude od platnosti nového jízdního řádu prodloužen do Chromče, nově bude jezdit v trase 16:58 Šumperk – 17:15 Chromeč.
Sobotní spoj č. 202 linky 206 bude od platnosti nového jízdního řádu prodloužen z Chromče, nově bude jezdit v trase 5:00 Chromeč – 5:20 Šumperk.
Zároveň je zavedeno spojení v 18:40 v soboty, resp. v 18:30 v neděle ze Šumperku do Chromče a Štítů.

Informace pro majitele psů - povinnost mít očipovaného psa platí od ledna 2020

Datum: 27. 11. 2019

Všichni majitelé psů v obci, jejichž pejsek dosáhl věku půl roku, mají povinnost psa nechat očipovat u veterináře nejpozději do konce letošního roku. Výjimkou jsou psi, u kterých bylo provedeno tetování do data 3.7.2011 a toto tetování je doposud dobře čitelné. Po očipování psa, které se provádí pod kůži na levé straně krku zvířete, je vhodné označení mikročipem zaregistrovat na www.narodniregistr.cz. Čipování psů umožňuje rychlé dohledání majitele zaběhnutého zvířete, průkaznost očkování psa při pokousání jiné osoby, cestování do zahraničí, apod.

Adventní koncert 1. prosince 20189 od 15 hodin - kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří

Datum: 26. 11. 2019

První adventní neděli 1.12.2019 vystoupí se svým programem v kapli sv. Jana Nepomuckého děti ze ZUŠ Z8břeh. Po koncertě následuje rozsvícení vánočního stromu u kaple.

Svoz plastů a tetra-packů od domů

Datum: 14. 11. 2019

V úterý 3.12.2019 proběhne svoz plastů a tetra-packů od domů. Vyzvedněte si žluté pytle na plasty a oranžové na obaly Tetra-pack zdarma na OÚ.

Děkujeme, že třídítě odpady

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

Datum: 14. 11. 2019

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří
Kdy: Středa 11. 12. 2019 v 18.30 hod
Kde: Obecní knihovna Vyšehoří

Přesný program jednání bude zveřejněn v zákonné lhůtě

#

Nové sběrné místo na pastvinách

Datum: 8. 11. 2019

Obec Vyšehoří dokončila nové sběrné místo na pastvinách u jižního výjezdu. Jsou zde umístěny kontejnery na plasty, papír, drobné kovy a sklo.

Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede elektrické vedení, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum: 23. 9. 2019

Zasahuje-li porost do ochranného pásma sítě, či se dokonce dotýká sítě nízkého napětí, je povinen vlastník pozemku v době vegetačního klidu provést ořez rostlin nejméně 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu pod odkazem ,,zobrazit více".

Obec Vyšehoří úspěšně dokončila stavbu splaškové kanalizace a vodovodu v poslední etapě nové čtvrti na pastvinách

Datum: 6. 9. 2019

Kolaudačním souhlasem s užíváním stavby je úspěšně dokončen dvouletý proces zpracování a schválení projektu, přípravy veřejného výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, vlastní stavba sítě vodovodu a kanalizace, náležité tlakové, kamerové a funkční zkoušky a uvedení do provozu obou sítí. Upozorňuji vlastníky stavebních parcel, že jsou povinni obci předem nahlásit termín připojení novostavby ke kanalizaci. Samotné fyzické připojení podléhá vizuální kontrole a pořízení fotodokumentace před zasypáním výkopu kanalizace. Za správnost vyspádování domovní přípojky kanalizace zodpovídá vlastník nemovitosti. Ze strany obce bude provedena kontrola správnosti podsypu sítě a správnosti připojení na hlavní řád v místě dělícího kusu, aniž by byl hlavní řád jakkoliv poškozen. Následně bude s vlastníkem uzavřena smlouva o odběru splaškových vod a nový uživatel bude zaveden do systému úhrad. Starostka obce

Dešťovka - výzva národního programu životního prostředí je stále aktuální

Datum: 14. 8. 2019

Výzva č. 12/2017 na podporu efektivního hospodaření s vodou v obcích poběží až do vyčerpání alokace, přičemž v současné době je k dispozici cca 340 000 000,-Kč. Výzva motivuje vlastníky a stavebníky obytných domů v obcích k efektivnímu hospodaření s vodou a snižuje tak množství pitné vody odebírané z povrchových a podzemních zdrojů. O peníze lze požádat na systémy, které využívají srážkovou vodu pro zalévání zahrady, na splachování toalet, případně na takové systémy, které budou recyklovat odpadní vodu. Výzva je určena pro majitele obytných domů. Zájemci naleznou podrobnosti na webu: www.opzp.cz Státního fondu životního prostředí ČR.

Celostátní změna jízdních řádů k 15.12.2019

Datum: 12. 8. 2019

Vážení občané, máte-li jakýkoliv podnět či připomínku ke stávajícím jízdním řádům vřejné linkové dopravy v naší obci, předejte nám podnět do 4.9.2019 na OÚ. Podněty budeme kompletovat a zašleme je společně s dalšími požadavky krajskému koordinátorovi dopravy.

Vyšehoří- přehrážka rybníka - Stavba investora Lesy ČR- Správa toků pro oblast povodí Moravy obdržela souhlas s umístěním stavby.

Datum: 25. 7. 2019

Obec Vyšehoří v zájmu rekonstrukce rybniční přehrážky odprodala správci toku LČR za cenu dle znaleckého posudku část pozemku pro rybník a spádiště za přehrážkou. Společnost ČEZ,a.s. prostřednictvím společnosti Elram zajišťuje přemístění jednoho sloupu NN na pozemek obce a investor Lesy ČR, správa toků pro oblast povodí Moravy, zajistila u místně příslušného stavebního úřadu rozhodnutí o umístění stavby. Nyní následuje stavební řízení a poté bude investor realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby dle zákona o veřejných zakázkách. Obec Vyšehoří svojí součinností s orgány ochrany životního prostředí a investorem podporuje výstavbu tohoto malého vodního díla s ohledem na nutnost zadržování vody v krajině a ochrany životního prostředí.

Policie upozorňuje na zvýšený počet trestných činů páchaných na seniorech formou podvodných telefonátů a návštěv

Datum: 17. 7. 2019

Upozorněte prosím svoje rodiče a prarodiče, že Policie Šumperk zaznamenala v posledních týdnech zvýšený počet podvodů a triků používaných na starších lidech se záměrem vylákat z lidí peníze. Seniorovi zatelefonuje osoba, která se vydává za jeho vnuka, a požádá ho o finanční půjčku s tím, že si sám nemůže pro peníze přijít a pošle proto kamaráda. Senior poté finance vydá cizímu člověku. Nebo u seniora doma zazvoní cizí, slušně se chovající osoba, s tím, že jde zkontrolovat vyúčtování za energie či plyn, vetře se pod nějakou záminkou do bytu a sleduje, kde má senior uloženy peníze. V takovýchto případech je lépe neotvírat a po podezřelém telefonátu či pokusu o vniknutí do bytu informovat policii na čísle 158. Nebojte se situaci oznámit. Předejdete tak dalším trestným činům a podvodům. Další informace naleznete v přiložených informačních letácích. Klikněte na odkaz ,,zobrazit více".

Vlastníci lesa o výměře do 50 ha v katastru obce Vyšehoří si mohou na MěÚ v Zábřehu, Oddělení životního prostředí vyzvednout lesní hospodářské osnovy

Datum: 4. 7. 2019

Osnovy jsou zpracované na období platnosti od 1.1.2019 do 31.12.2028 a jejich poskytnutí je bezplatné. Týkají se zjištění stavu lesa a pro převzetí je třeba předložit občanský průkaz a doklad o vlastnictví lesa. Celé znění oznámení v příloze.

Podpora pečujících osob - Charita Zábřeh nabízí pomoc v zaškolení v otázkách péče, výživy, rehabilitace a psychické kondice osob vyžadujících péči

Datum: 3. 7. 2019

Začínáte-li pečovat, nebo již delší dobu pečujete o své blízké a uvítali byste zaškolení v péči nejen o fyzickou, ale i o psychickou a sociální oblast svého blízkého, využijte nabídky Charity Zábřeh osobně u Mgr. Ryšavé, tel: 736 509 449, email: pecovatelska@charitazabreh.cz

Policie upozorňuje na nutnou ochranu majetku

Datum: 24. 6. 2019

Přečtěte si doporučení, než odjedete na dovolenou.

Předpisy k úhradě stočného, tuhého domovního odpadu v popelnicích a poplatku za psa se splatností dle zákona

Datum: 24. 6. 2019

Občané obce obdrželi předpisy k úhradě plateb. Splatnost stočného za rok 2019 je stanovena ve dvou termínech 31.10.2019 a 30.4.2020. Částku 1685,-Kč lze uhradit jednorázově, případně ve dvou splátkách k datu splatnosti. Poplatek za svoz popelnic za rok 2019 ve výši 480,-Kč lze hradit ve dvou splátkách do 31.7.2019 a 30.11.2019, případně jednorázově. Majitelé psů v obci obdrželi předpis k úhradě za psa pro rok 2020, splatnost poplatku je 31.3.2020.(Za rok 2019 již poplatek za psy všichni majitelé uhradili). Občané obce mají možnost dohodnout si splátkový kalendář, hradit platby převodem na uvedený účet či hotově do pokladny v úředních hodinách. Při platbě na účet je třeba uvést správný variabilní symbol a nejlépe uvést do poznámky příjmení plátce.

Výroční zpráva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk

Datum: 23. 5. 2019

Obec Vyšehoří je akcionářem VHZ Šumperk. Výroční zprávu naleznete v příloze kliknutím na odkaz. V příloze přiložen rovněž seznam akcionářů v roce 2018 a výše jejich podílů ve společnosti. Obec Vyšehoří bude po kolaudaci poslední etapy sítí v nové čtvrti na pastvinách navyšovat svůj podíl na akciích a vkládat do majetku a správy novou infrastrukturu vodovodu. V přílohách naleznete i informace o plánu rozvoje společnosti a vyčíslení cen vodného a stočného. Obce Vyšehoří se týkají pouze ceny vodného. Stočné je stanovováno s ohledem na vlastní provoz kanalizačního řádu a čističky odpadních vod v Chromči v souladu s platnou legislativou ČR.

Zpráva o množství vytříděného odpadu v obci Vyšehoří za 1. čtvrtletí roku 2019

Datum: 10. 5. 2019

Občané naší obce vytřídili celkem 2,37 tun tříděného odpadu (skla, papíru, plastů a kovů) za první čtvrtletí letošního roku. Děkujeme, že třídíte odpad. Celá zpráva v příloze.

Stočné pro rok 2019 v obci Vyšehoří

Datum: 8. 4. 2019

Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém veřejném zasedání dne 3.4.2019 projednalo a většinou hlasů schválilo usnesení o povinnosti úhrady stočného ve výši 1685,-Kč pro rok 2019 na osobu. Dále se zastupitelstvo usneslo, že pro majitele rodinného domu, který má zdroj pitné vody do své nemovitosti pouze z veřejného vodovodu, je cena stočného stanovena dle skutečné spotřeby vody měřené na cejchovaném vodoměru. Tato možnost zaniká v okamžiku využití dešťové vody ke splachování na WC, kdy tento zdroj vody většinou nelze měřit. Poté je cena stočného stanovena dle směrného čísla. Více o stanovení ceny stočného naleznete v sekci "OBECNÍ ÚŘAD VYŠEHOŘÍ - HOSPODAŘENÍ OBCE - CENA STOČNÉHO".

VHZ informuje o cenách vodného platných od 1.ledna 2019

Datum: 17. 12. 2018

VHZ, v souladu s platnou legislativou ČR, stanovila ceny vodného a stočného na rok 2019. Obce Vyšehoří se týká cena vodného 39,98,-Kč + 15% DPH, tedy částka 45,98,- Kč/m3. Více informací v přiloženém dokumentu. Cena stočného bude stanovena dle skutečných nákladů na celkový objem odvedených a vyčištěných odpadních vod prostřednictvím kanalizačního řádu do čistírny odpadních vod v Chromči v roce 2018. Vyúčtování bude provedeno v jarních měsících 2019 a bude stanovena stejná výše stočného pro všechny obyvatele tří obcí napojených na kanalizační řád. O termínech plateb budou občané informováni s dostatečným předstihem.

Třídění obalů TetraPack a odvoz od domů v obci Vyšehoří

Datum: 14. 11. 2018

Obec Vyšehoří nově zavádí svoz obalů TetraPack od domů. Vyzvedněte si v budově OÚ Vyšehoří oranžové pytle na tyto obaly (mléko, smetana, dětské výživy v prášku, ovocné nápoje, apod.) Svoz obalů TetraPack bude probíhat ve stejných termínech, jako svoz plastů od domů, tedy každé první úterý v kalendářním měsíci. Vyzvedněte si také zdarma žluté pytle na třídění plastů. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí.

Svoz plastů ve Vyšehoří přímo od domů každé první úterý v měsíci. Vyzvedněte si na OU zdarma pytle na plasty.

Datum: 11. 6. 2018

Pro zlepšení služeb občanům zavádíme od měsíce července 2018 svoz plastů od domů. Občané si mohou od 18.6.2018 zdarma vyzvednout plastové pytle na Obecním úřadě ve Vyšehoří. Svoz bude probíhat každé první úterý v měsíci. Tradiční kontejnery na plasty zůstanou zachovány. Zavedením svozu pytlů s plasty se nebudou pytle, plastové židle a kbelíky hromadit na veřejných prostranstvích u kontejnerů. Na svoz budeme občany upozorňovat SMS zprávou. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí a třídíte odpady.

Rozhodnutí o umístění stavby přeložky silnice I/11 Postřelmov- Chromeč vydáno

Datum: 11. 6. 2018

Celou verzi rozhodnutí naleznete v příloze a na úřední desce obce. S ohledem na rozsah stran je zveřejněno pouze elektronicky.

Územní plán obce Vyšehoří umístěn v sekci Obec Vyšehoří - Historie a současnost obce

Datum: 23. 4. 2018

Dokument ÚP Vyšehoří po změnách je veřejně přístupný na webu obce pro zájemce k nahlédnutí.

BUĎTE INFORMOVANÍ A VYUŽÍVEJTE ZDARMA SMS INFOKANÁL OBCE

Datum: 21. 7. 2016

Občané obce, majitelé nemovitostí v obci a další zájemci kteří mají zájem dostávat informace o dění v obci, o mimořádných událostech a zprávy týkající se chodu obce formou SMS zpráv na svoje mobilní telefony, mohou stále nahlásit svoje jméno, příjmení a telefonní číslo na Obecním úřadě ve Vyšehoří u účetní obce, případně emailem na email: vysehori.starosta@seznam.cz, případně formou sms na tel.: 730 101 424. Služba pro občany je zdarma. Zajistěte si aktuální informace o odstávkách vody, elektřiny a další aktuality. Starostka.

Kontejner na bioodpad přemístěn na fotbalové hřiště

Datum: 28. 6. 2016

Obecní kontejner na bioodpad je přemístěn z návsi na fotbalové hřiště ve Vyšehoří. Do kontejneru můžete vhazovat všechen odpad rostlinného původu - zbytky rostlinných potravin, slupky, trávu, větve, plevel, apod. Děkujeme za pochopení a za to, že třídíte odpad.

Kontejner na textil u Obecního úřadu ve Vyšehoří

Datum: 16. 4. 2014

Bíle zbarvený konterjner na textil je umístěn na sběrovém místě u Obecního úřadu ve Vyšehoří. Do kontejneru vkládejte čisté textilie (neznečištěné od barev, ředidel, mastí, apod.) Textil je následně tříděn, zčásti je využíván pro lidi v zemích třetího světa, částečně recyklován pro průmyslovou výrobu. Využíváním konterjneru an textil nezatěžujete životní prostředí nadměrným odpadem z běžné popelnice.

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 12. 2019

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Přehrát/Zastavit Další

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvníci

Mobilní aplikace V OBRAZE

Logo

Google Play
App store