Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Aktuality

Pozvánka

Zobrazeno 31-60 ze 243
Očkování psů 26.4.2023 ve Vyšehoří

Očkování psů proti vzteklině - Vyšehoří středa 26.4.2023 v 16.50 u kaple

Datum: 5. 4. 2023

Pravidelné očkování psů proti vzteklině, případně očkování kombinovanou vakcínou, odčervení psů i koček zajistí veterinární technik ve středu 26.4.2023 v 16.50 u kaple ve Vyšehoří. Možnost zakoupení anti-parazitik pro zvířata.

Kontrola kotlů na tuhá paliva a čištění spalinových cest v obci 10. a 11.5.2023.

Datum: 29. 3. 2023

Zájemci si mohou objednat služby kontroly a čištění kotlů na telefonních číslech uvedených v přiloženém letáčku.

Úplná uzávěra úvozové cesty Vyšehoří - Chromeč z důvodu stavby - přeložky silnice I/11

Datum: 20. 3. 2023

Ode dne 1.4.2023 platí úplný zákaz vjezdu na obslužnou komunikaci - úvozovou cestu, spojující obec Vyšehoří, část Dvořiska a obec Chromeč, u kravína. Zákaz platí pro všechna vozidla mimo vozidla stavby. Na staveništi platí pohyb nepovolaných osob na vlastní nebezpečí! Veřejná vyhláška v příloze.

Zpravodaj sdružení místních samospráv 3/2023

Datum: 16. 3. 2023

Aktuální vydání měsíčníku pro obce - členy Svazu měst a obcí ČR

Zpráva o činnosti Obecní knihovny Vyšehoří v roce 2022

Datum: 13. 3. 2023

V obecní knihovně je k dispozici čtenářům 972 svazků literatury pro dospělé a mládež. V roce 2022 obec zakoupila 24 nových svazků, pravidelně je aktualizován výměnný fond knih z kmenové Knihovny T.G.M. v Šumperku. Otevřeno v pondělí 16 - 18 hodin. Zpráva v příloze.

Sdělení k úhradě poplatků v roce 2023 v obci Vyšehoří

Datum: 1. 3. 2023

Stočné: Úhrada zálohy 1.500,-Kč za osobu do 30.6.2023
Popelnice: Úhrada částky 720,-Kč za osobu do 31.10.2023
Pes: Úhrada 60,-Kč za psa a 90,-Kč za každého dalšího psa téhož majitele do 31.3.2023.
Č.Ú.: 19056204349/0800 s uvedením č.p. a jména, nebo hotově do pokladny OÚ. Více v příloze:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil seznamy nedostatečně idntifikovaných vlastníků nemovitostí v ČR na www.uzsvm.cz/nivi

Datum: 23. 2. 2023

Pokud se vlastník nemovitost nepřihlásí o majetek v zákonné lhůtě do 1.ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. Zemědělská půda bude převedena na Státní pozemkový úřad, lesní pozemky na Lesy ČR. Seznam pozemků v katastru obce Vyšehoří v příloze.

Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci Vyšehoří a okrese Šumperk v roce 2022

Datum: 13. 2. 2023

V katastru obce Vyšehoří byly v roce 2022 evidovány 2 trestné činy a 1 případ náhlého úmrtí. Policie zde vyšetřovala 3 přestupky. Počet trestných činů v okrese vzrostl, objasněno je 64,26% případů. Z celkového počtu 1651 trestných činů se jednalo nejvíce o krádeže a vloupání. Více v příloze:

Výsledek hlasování ve volbách prezidenta ČR ve volebním okrsku Vyšehoří

Datum: 30. 1. 2023

Druhého kola volby prezidenta se ve Vyšehoří zúčastnilo 155 voličů z celkového počtu 197 voličů zapsaných ve volebním seznamu. Všechny odevzdané hlasy byly platné.
Výsledek: Petr Pavel 78 hlasů
Andrej Babiš 77 hlasů
Prezident Petr Pavel nastoupí do funkce po složení slibu 9.3.2023.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2023 v obci Vyšehoří - 12.930,-Kč

Datum: 25. 1. 2023

Dárci předali do pokladniček v obci Vyšehoří celkovou částku 12.930,-Kč. Peníze budou použity na pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným lidem v naší oblasti. Děkujeme malým koledníkům i dárcům.

INFORMACE KE DRUHÉMU KOLU PREZIDENTSKÝCH VOLEB VE DNECH 27. - 28.1.2023

Datum: 23. 1. 2023

Volební místnost Obecní knihovna Vyšehoří 50 otevřena v pátek 14.00-22.00, sobota 8.00-14.00 hodin. Hlasovací lístky obdrží voliči na místě. Platný doklad totožnosti - OP nebo PAS, případně voličský průkaz s sebou.

INFORMACE K VOLBÁM PREZIDENTA ČR VE DNECH 13. a 14. LEDNA 2023 PRO VOLEBNÍ OKRSEK VYŠEHOŘÍ A SEZNAM KANDIDÁTŮ PRO 1. KOLO

Datum: 4. 1. 2023

Volební místnost Obecní knihovna, Vyšehoří č.p. 50 otevřena v PÁ 13.1.2023 14.00 - 22.00, SO 8.00 - 14.00. K umožnění volby volič předloží platný průkaz totožnosti (OP nebo PAS). Volební lístky obdrží voliči do schránek. Volba bude umožněna imobilním voličům a voličům v izolaci. Více v příloze:

INFORMACE O CENÁCH VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2023.

Datum: 2. 1. 2023

Cena stočného v obci Vyšehoří je pro rok 2023 stanovena na částku 2.170,-Kč za osobu. Záloha ve výši 1.500,-Kč za osobu je splatná na účet obce do 30.6.2023. Vyúčtování stočného s podkladem pro úhradu doplatku obdrží občané po ukončení kalendářního roku. Cenu vodného 2023 bude 59,47,-Kč/m3.

Hasiči radí v měsíci prosinec

Hasiči radí v měsíci prosinec

Datum: 19. 12. 2022

Užijte si Vánoce v klidu a v pohodě ...

Nová zelená úsporám Light

Datum: 19. 12. 2022

MAS Horní Pomoraví je nově konzultačním místem pro program Nová zelená úsporám Light.

Vlastníci rodinných domů z řad seniorů a rodin pobírajících příspěvek na bydlení mohou z tohoto dotačního titulu získat finanční pomoc až do výše 150 tis. Kč na zateplení fasád, střech, stropů, podlah či výměnu

Druhé veřejné zasedání ZO Vyšehoří ve středu 14. prosince 2022 v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 7. 12. 2022

Celý program jednání zveřejněn na fyzické a elektronické úřední desce obce

Obecní knihovna ve Vyšehoří nabízí v listopadu nový výměnný fond knih pro děti, mládež i dospělé

Datum: 22. 11. 2022

Více něž 70 nových knih pro děti i dospělé nově nabízí naše obecní knihovna. Přijďte si vybrat knížku z bohaté nabídky výměnného fondu. Přijímáme k zápisu nové malé i velké čtenáře. Možnost zapůjčení knížek z okresní knihovny V Šumperku dle požadavků čtenářů. Otevřeno v pondělí 16.00 - 18.00 hod.

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. schválila pro rok 2023 navýšení sazby vodného i stočného. Obce Vyšehoří se týká navýšení vodného o 25% na cenu 59,47 Kč/m3

Datum: 9. 11. 2022

Od roku 2023 budou občané obcí, které jsou akcionáři společnosti VHZ, a.s. Šumperk hradit vodné ve výši 59,47 Kč/m3 a stočné ve výši 68,32,-Kč/m3. Obce Vyšehoří se týká pouze cena vodného, stočné dle směrných čísel v obci Vyšehoří zůstává na ceně 1995,-Kč za osobu a rok. Podrobnosti z VHZ níže.

Probíhá revize katastrálního operátu v katastrálním území Vyšehoří

Datum: 9. 11. 2022

Cílem revize je uvést do souladu stav katastrální mapy se skutečným stavem v terénu. Majitelé nemovitostí, kteří obdrží protokoly, je musí vyplněné doručit na obecní úřad. V případě nejasností bude s majitelem jednáno individuálně v úředních hodinách. Bližší informace v přílohách.

Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu obce Vyšehoří ve středu 7.12.2022 v 16 hodin v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 24. 10. 2022

Pořizovatelem třetí změny ÚP naší obce je Odbor rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh, změnu zpracoval Ing. arch Sohr na základě uzavřené smlouvy s obcí Vyšehoří. Podrobné informace ke změně sdělí na místě jednání pověření pracovníci a naleznete je na www.vysehori/územní plán

Omezení průjezdu na místních komunikacích v obci Vyšehoří z důvodu pokračování stavby

Datum: 19. 10. 2022

Ode dne 20.10.2022 do 30.11.2022 probíhá ve východní části obce Vyšehoří další etapa výstavby místní komunikace na parc.č. 841/1 a 103/1. Úvozová cesta mezi Chromčí a Vyšehořím včetně části budoucí místní komunikace u novostaveb nebude průjezdná pro motorová vozidla! Respektujte pohyb techniky!

Vzpomínka na učitelku jednotřídky ve Vyšehoří Annu Ondráčkovou

Datum: 17. 10. 2022

Oblíbená učitelka místních rodáků, kteří se vzdělávali v malotřídce v letech 1967, 1968 a dalších se dožila 83 let. Připomeňme si ji tichou vzpomínkou. Poznáte se na níže přiložených fotografiích?

ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky pozemků v obci na povinnost odstranění větví a keřů zasahujících do ochranného pásma sítí nízkého napětí do termínu 15.11.2022

Datum: 13. 10. 2022

Majitel pozemku, přes který vede síť NN a stromy nejsou ořezány ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od vedení, je povinen větvoví průběžně odstraňovat nejlépe v době vegetačního klidu. V případě obav o bezpečnost svoji či sítě může majitel pozemku kontaktovat pracovníky na tel.: 800850860. Více v příloze

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří v úterý dne 18. října 2022

Datum: 11. 10. 2022

První veřejné zasedání ZO Vyšehoří pro období 2022-2026 se koná v úterý 18.10.2022 od 18.00 hodin v sále kulturního domu Vyšehoří. Program v příloze a na úřední desce obce.

Ministerstvo spravedlnosti ČR spustilo ,,Milostivé léto II" pro fyzické osoby, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům, vymáhaný soudním exekutorem

Datum: 21. 9. 2022

Dlužník má možnost splatit věřiteli původní dluh bez příslušenství a poplatků, přičemž jinak by byl dluh dlouhodobě nevymahatelný. Podrobnosti v přiloženém materiálu a na www.milostiveleto.cz

Podrobné informace pro volby do zastupitelstev obcí 2022

Datum: 14. 9. 2022

V obci Vyšehoří bude voleno 7 členů zastupitelstva obce. Pořadí kandidátů na hlasovacím lístku je náhodně vylosované. Aby byl voličův hlas platný, je třeba zakřížkovat minimálně jednoho kandidáta na hlasovacím lístku. Úřední šedou obálku pro hlasování obdrží volič ve volební místnosti. OP s sebou!

Obecní knihovna Vyšehoří opět nabízí čtenářům od září 2022 nový výměnný fond knih. Otevřeno každé pondělí v době od 16 do 18 hodin.

Datum: 5. 9. 2022

Zajistíme knihy dle požadavku čtenářů, odbornou literaturu pro studenty. Přijímáme nové čtenáře. Spolupracujeme s naší kmenovou knihovnou T.G. Masaryka v Šumperku. Seznam nových knih v přiloženém odkazu.

Moravská zemědělská společnost DRAGO Přerov přiveze do Vyšehoří jablka, krouhané zelí, sadbový česnek a cibuli sazečku ve středu 21.9.2022, sadbové brambory a jablka na uskladnění dne 15.11.2022

Datum: 2. 9. 2022

Objednávky z katalogu přístupného na www.drago.cz je třeba učinit do 19.9.2022 pro zářijový rozvoz a do 13.11.2022 pro listopadový rozvoz ke kapli. Drago nabízí brambory sadbové i na uskladnění, jablka, cibuli, česnek, koření, výrobky z ovoce a zeleniny, substráty, hnojiva a potřeby pro zahrádkáře.

Úplná uzavírka silnice z Postřelmova potrvá od 6.9.2022 nejméně 3 měsíce

Datum: 31. 8. 2022

V obci Postřelmov bude zcela obousměrně uzavřen průjezd spojovací ulicí na obchvat k silnici III/443 a uzavřena ul. Žerotínova. Ze Zábřehu do Šumperka se dostanete přes Sudkov a Dolní Studénky. Ze Šumperka vás dopravní značení povede na Chromeč a Zábřeh. Mapa v přiloženém odkazu.

Valná hromada Honebního společenstva Zábřeh v pátek 2. září 2022 v 15.30 v kulturním domě ve Vyšehoří

Datum: 1. 8. 2022

Valná hromada majitelů pozemků v katastrech obcí Vyšehoří, Postřelmůvek, Rovensko a Zábřeh, na kterých vykonává právo myslivosti MS Vlčí doly Zábřeh, se koná v sále KD Vyšehoří. Člen honebního společenstva může být při účasti a hlasování na VH zastupován na základě plné moci. Viz příloha.

Zobrazeno 31-60 ze 243