Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Aktuality

#

Nové sběrné místo Na Pastvinách

Datum: 8. 11. 2019

Obec Vyšehoří dokončila nové sběrné místo Na Pastvinách u jižního výjezdu. Jsou zde umístěny kontejnery na plasty, papír, drobné kovy a sklo.

Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede elektrické vedení, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum: 23. 9. 2019

Zasahuje-li porost do ochranného pásma sítě, či se dokonce dotýká sítě nízkého napětí, je povinen vlastník pozemku v době vegetačního klidu provést ořez rostlin nejméně 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu pod odkazem ,,zobrazit více".

Obec Vyšehoří úspěšně dokončila stavbu splaškové kanalizace a vodovodu v poslední etapě nové čtvrti na pastvinách

Datum: 6. 9. 2019

Kolaudačním souhlasem s užíváním stavby je úspěšně dokončen dvouletý proces zpracování a schválení projektu, přípravy veřejného výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, vlastní stavba sítě vodovodu a kanalizace, náležité tlakové, kamerové a funkční zkoušky a uvedení do provozu obou sítí. Upozorňuji vlastníky stavebních parcel, že jsou povinni obci předem nahlásit termín připojení novostavby ke kanalizaci. Samotné fyzické připojení podléhá vizuální kontrole a pořízení fotodokumentace před zasypáním výkopu kanalizace. Za správnost vyspádování domovní přípojky kanalizace zodpovídá vlastník nemovitosti. Ze strany obce bude provedena kontrola správnosti podsypu sítě a správnosti připojení na hlavní řád v místě dělícího kusu, aniž by byl hlavní řád jakkoliv poškozen. Následně bude s vlastníkem uzavřena smlouva o odběru splaškových vod a nový uživatel bude zaveden do systému úhrad. Starostka obce

Zápis z valné hromady VHZ Šumperk ze dne 21.6.2019

Datum: 14. 8. 2019

Zápis v příloze

Dešťovka - výzva národního programu životního prostředí je stále aktuální

Datum: 14. 8. 2019

Výzva č. 12/2017 na podporu efektivního hospodaření s vodou v obcích poběží až do vyčerpání alokace, přičemž v současné době je k dispozici cca 340 000 000,-Kč. Výzva motivuje vlastníky a stavebníky obytných domů v obcích k efektivnímu hospodaření s vodou a snižuje tak množství pitné vody odebírané z povrchových a podzemních zdrojů. O peníze lze požádat na systémy, které využívají srážkovou vodu pro zalévání zahrady, na splachování toalet, případně na takové systémy, které budou recyklovat odpadní vodu. Výzva je určena pro majitele obytných domů. Zájemci naleznou podrobnosti na webu: www.opzp.cz Státního fondu životního prostředí ČR.

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. oznamuje :

Datum: 12. 8. 2019

Oznamujeme občanům, že v období od 1.8.2019 do 31.8.2019 budou v obcích Vyšehoří a Postřelmůvek prováděny pravidelné roční odečty vodoměrů pracovníky ŠPVS, a. s. Šumperk .
V případě, že v tomto období nebude pracovníkům provádějícím odečet umožněn přístup k vodoměru z důvodu vaší nepřítomnosti, kontaktujte prosím zákaznické centrum: tel. 583 317 317 nebo e-mail : zakaznicke.centrum@spvs.cz .

Celostátní změna jízdních řádů k 15.12.2019

Datum: 12. 8. 2019

Vážení občané, máte-li jakýkoliv podnět či připomínku ke stávajícím jízdním řádům vřejné linkové dopravy v naší obci, předejte nám podnět do 4.9.2019 na OÚ. Podněty budeme kompletovat a zašleme je společně s dalšími požadavky krajskému koordinátorovi dopravy.

Vyšehoří- přehrážka rybníka - Stavba investora Lesy ČR- Správa toků pro oblast povodí Moravy obdržela souhlas s umístěním stavby.

Datum: 25. 7. 2019

Obec Vyšehoří v zájmu rekonstrukce rybniční přehrážky odprodala správci toku LČR za cenu dle znaleckého posudku část pozemku pro rybník a spádiště za přehrážkou. Společnost ČEZ,a.s. prostřednictvím společnosti Elram zajišťuje přemístění jednoho sloupu NN na pozemek obce a investor Lesy ČR, správa toků pro oblast povodí Moravy, zajistila u místně příslušného stavebního úřadu rozhodnutí o umístění stavby. Nyní následuje stavební řízení a poté bude investor realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby dle zákona o veřejných zakázkách. Obec Vyšehoří svojí součinností s orgány ochrany životního prostředí a investorem podporuje výstavbu tohoto malého vodního díla s ohledem na nutnost zadržování vody v krajině a ochrany životního prostředí.

MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí - Vydáno opatření obecné povahy o okamžitém zákazu nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků

Datum: 18. 7. 2019

Z důvodu sucha se od data vyhlášení na dobu neurčitou zakazuje používat čerpadla či jiná technická zařízení k čerpání vody z potoků k zavlažování zahrad či k jiným účelům. Zákaz je vydán v souladu s vodním zákonem pro celou oblast Zábřežska. Veřejná vyhláška přiložena v příloze.

Policie upozorňuje na zvýšený počet trestných činů páchaných na seniorech formou podvodných telefonátů a návštěv

Datum: 17. 7. 2019

Upozorněte prosím svoje rodiče a prarodiče, že Policie Šumperk zaznamenala v posledních týdnech zvýšený počet podvodů a triků používaných na starších lidech se záměrem vylákat z lidí peníze. Seniorovi zatelefonuje osoba, která se vydává za jeho vnuka, a požádá ho o finanční půjčku s tím, že si sám nemůže pro peníze přijít a pošle proto kamaráda. Senior poté finance vydá cizímu člověku. Nebo u seniora doma zazvoní cizí, slušně se chovající osoba, s tím, že jde zkontrolovat vyúčtování za energie či plyn, vetře se pod nějakou záminkou do bytu a sleduje, kde má senior uloženy peníze. V takovýchto případech je lépe neotvírat a po podezřelém telefonátu či pokusu o vniknutí do bytu informovat policii na čísle 158. Nebojte se situaci oznámit. Předejdete tak dalším trestným činům a podvodům. Další informace naleznete v přiložených informačních letácích. Klikněte na odkaz ,,zobrazit více".

Vlastníci lesa o výměře do 50 ha v katastru obce Vyšehoří si mohou na MěÚ v Zábřehu, Oddělení životního prostředí vyzvednout lesní hospodářské osnovy

Datum: 4. 7. 2019

Osnovy jsou zpracované na období platnosti od 1.1.2019 do 31.12.2028 a jejich poskytnutí je bezplatné. Týkají se zjištění stavu lesa a pro převzetí je třeba předložit občanský průkaz a doklad o vlastnictví lesa. Celé znění oznámení v příloze.

Podpora pečujících osob - Charita Zábřeh nabízí pomoc v zaškolení v otázkách péče, výživy, rehabilitace a psychické kondice osob vyžadujících péči

Datum: 3. 7. 2019

Začínáte-li pečovat, nebo již delší dobu pečujete o své blízké a uvítali byste zaškolení v péči nejen o fyzickou, ale i o psychickou a sociální oblast svého blízkého, využijte nabídky Charity Zábřeh osobně u Mgr. Ryšavé, tel: 736 509 449, email: pecovatelska@charitazabreh.cz

Obec Vyšehoří, s ohledem na zadržení vody v krajině, ochrany hmyzu i rostlin, neprovádí sečení všech veřejných prostranství ve svém katastru

Datum: 28. 6. 2019

Dle doporučení není v současných obdobích nedostatku vodních srážek vhodné sekat trávníky pojezdovými sekačkami. Půda rychle vysychá a zahyne většina rostlin a živočichů, kteří jsou na nich závislí. V případě, že se rozhodnete posekat trávníky v okolí svých RD, ponechte sekací lištu co nejvýše. Obec Vyšehoří provedla jednorázové posečení pouze v centru obce (kaple, zbrojnice, OÚ) a na hřišti. V případě, že má majitel nemovitosti zájem posekat obecní pozemek navazující k jeho nemovitosti, může si po dohodě zapůjčit obecní pojezdovou či strunnou sekačku. Občané mají možnost při sekání srpem či kosou neomezeně využít trávu v katastru obce pro svoje účely krmení hospodářských zvířat, a pod.

Policie upozorňuje na nutnou ochranu majetku

Datum: 24. 6. 2019

Přečtěte si doporučení, než odjedete na dovolenou.

Předpisy k úhradě stočného, tuhého domovního odpadu v popelnicích a poplatku za psa se splatností dle zákona

Datum: 24. 6. 2019

Občané obce obdrželi předpisy k úhradě plateb. Splatnost stočného za rok 2019 je stanovena ve dvou termínech 31.10.2019 a 30.4.2020. Částku 1685,-Kč lze uhradit jednorázově, případně ve dvou splátkách k datu splatnosti. Poplatek za svoz popelnic za rok 2019 ve výši 480,-Kč lze hradit ve dvou splátkách do 31.7.2019 a 30.11.2019, případně jednorázově. Majitelé psů v obci obdrželi předpis k úhradě za psa pro rok 2020, splatnost poplatku je 31.3.2020.(Za rok 2019 již poplatek za psy všichni majitelé uhradili). Občané obce mají možnost dohodnout si splátkový kalendář, hradit platby převodem na uvedený účet či hotově do pokladny v úředních hodinách. Při platbě na účet je třeba uvést správný variabilní symbol a nejlépe uvést do poznámky příjmení plátce.

Občané obce Vyšehoří vytřídili v roce 2018 celkem 8,754 tun recyklovatelných odpadů

Datum: 5. 6. 2019

Díky provozu recyklace využitelných složek odpadů (sklo barevné a bílé, kovy, papír a plasty) obec Vyšehoří ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke snížení ,,uhlíkové stopy". Přesné údaje přiloženy v dokumentech.

Výroční zpráva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk

Datum: 23. 5. 2019

Obec Vyšehoří je akcionářem VHZ Šumperk. Výroční zprávu naleznete v příloze kliknutím na odkaz. V příloze přiložen rovněž seznam akcionářů v roce 2018 a výše jejich podílů ve společnosti. Obec Vyšehoří bude po kolaudaci poslední etapy sítí v nové čtvrti na pastvinách navyšovat svůj podíl na akciích a vkládat do majetku a správy novou infrastrukturu vodovodu. V přílohách naleznete i informace o plánu rozvoje společnosti a vyčíslení cen vodného a stočného. Obce Vyšehoří se týkají pouze ceny vodného. Stočné je stanovováno s ohledem na vlastní provoz kanalizačního řádu a čističky odpadních vod v Chromči v souladu s platnou legislativou ČR.

Zpráva o množství vytříděného odpadu v obci Vyšehoří za 1. čtvrtletí roku 2019

Datum: 10. 5. 2019

Občané naší obce vytřídili celkem 2,37 tun tříděného odpadu (skla, papíru, plastů a kovů) za první čtvrtletí letošního roku. Děkujeme, že třídíte odpad. Celá zpráva v příloze.

Stočné pro rok 2019 v obci Vyšehoří

Datum: 8. 4. 2019

Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém veřejném zasedání dne 3.4.2019 projednalo a většinou hlasů schválilo usnesení o povinnosti úhrady stočného ve výši 1685,-Kč pro rok 2019 na osobu. Dále se zastupitelstvo usneslo, že pro majitele rodinného domu, který má zdroj pitné vody do své nemovitosti pouze z veřejného vodovodu, je cena stočného stanovena dle skutečné spotřeby vody měřené na cejchovaném vodoměru. Tato možnost zaniká v okamžiku využití dešťové vody ke splachování na WC, kdy tento zdroj vody většinou nelze měřit. Poté je cena stočného stanovena dle směrného čísla. Více o stanovení ceny stočného naleznete v sekci "OBECNÍ ÚŘAD VYŠEHOŘÍ - HOSPODAŘENÍ OBCE - CENA STOČNÉHO".

VHZ informuje o cenách vodného platných od 1.ledna 2019

Datum: 17. 12. 2018

VHZ, v souladu s platnou legislativou ČR, stanovila ceny vodného a stočného na rok 2019. Obce Vyšehoří se týká cena vodného 39,98,-Kč + 15% DPH, tedy částka 45,98,- Kč/m3. Více informací v přiloženém dokumentu. Cena stočného bude stanovena dle skutečných nákladů na celkový objem odvedených a vyčištěných odpadních vod prostřednictvím kanalizačního řádu do čistírny odpadních vod v Chromči v roce 2018. Vyúčtování bude provedeno v jarních měsících 2019 a bude stanovena stejná výše stočného pro všechny obyvatele tří obcí napojených na kanalizační řád. O termínech plateb budou občané informováni s dostatečným předstihem.

Třídění obalů TetraPack a odvoz od domů v obci Vyšehoří

Datum: 14. 11. 2018

Obec Vyšehoří nově zavádí svoz obalů TetraPack od domů. Vyzvedněte si v budově OÚ Vyšehoří oranžové pytle na tyto obaly (mléko, smetana, dětské výživy v prášku, ovocné nápoje, apod.) Svoz obalů TetraPack bude probíhat ve stejných termínech, jako svoz plastů od domů, tedy každé první úterý v kalendářním měsíci. Vyzvedněte si také zdarma žluté pytle na třídění plastů. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí.

Obec Vyšehoří přijme správce kulturního domu

Datum: 9. 11. 2018

Zájemci o pozici správce budovy kulturního domu se mohou hlásit u starostky obce. Pracovní náplní je předávání prostor v budově v rámci pronájmů, zajištění odečtů vodoměru a elektroměru, předávání a přebírání technického vybavení a nádobí, topení v kotli na tuhá paliva v topné sezóně (v případě mrazivého počasí nutno zatápět před akcí den předem a přikládat i v nočních hodinách). Jedná se o pracovní vztah na dohodu o provedení práce. Bližší informace podá starostka obce tel: 724 387 709.

Svoz plastů ve Vyšehoří přímo od domů každé první úterý v měsíci. Vyzvedněte si na OU zdarma pytle na plasty.

Datum: 11. 6. 2018

Pro zlepšení služeb občanům zavádíme od měsíce července 2018 svoz plastů od domů. Občané si mohou od 18.6.2018 zdarma vyzvednout plastové pytle na Obecním úřadě ve Vyšehoří. Svoz bude probíhat každé první úterý v měsíci. Tradiční kontejnery na plasty zůstanou zachovány. Zavedením svozu pytlů s plasty se nebudou pytle, plastové židle a kbelíky hromadit na veřejných prostranstvích u kontejnerů. Na svoz budeme občany upozorňovat SMS zprávou. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí a třídíte odpady.

Rozhodnutí o umístění stavby přeložky silnice I/11 Postřelmov- Chromeč vydáno

Datum: 11. 6. 2018

Celou verzi rozhodnutí naleznete v příloze a na úřední desce obce. S ohledem na rozsah stran je zveřejněno pouze elektronicky.

Územní plán obce Vyšehoří umístěn v sekci Obec Vyšehoří - Historie a současnost obce

Datum: 23. 4. 2018

Dokument ÚP Vyšehoří po změnách je veřejně přístupný na webu obce pro zájemce k nahlédnutí.

BUĎTE INFORMOVANÍ A VYUŽÍVEJTE ZDARMA SMS INFOKANÁL OBCE

Datum: 21. 7. 2016

Občané obce, majitelé nemovitostí v obci a další zájemci kteří mají zájem dostávat informace o dění v obci, o mimořádných událostech a zprávy týkající se chodu obce formou SMS zpráv na svoje mobilní telefony, mohou stále nahlásit svoje jméno, příjmení a telefonní číslo na Obecním úřadě ve Vyšehoří u účetní obce, případně emailem na email: vysehori.starosta@seznam.cz, případně formou sms na tel.: 730 101 424. Služba pro občany je zdarma. Zajistěte si aktuální informace o odstávkách vody, elektřiny a další aktuality. Starostka.

Kontejner na bioodpad přemístěn na fotbalové hřiště

Datum: 28. 6. 2016

Obecní kontejner na bioodpad je přemístěn z návsi na fotbalové hřiště ve Vyšehoří. Do kontejneru můžete vhazovat všechen odpad rostlinného původu - zbytky rostlinných potravin, slupky, trávu, větve, plevel, apod. Děkujeme za pochopení a za to, že třídíte odpad.

Kontejner na textil u Obecního úřadu ve Vyšehoří

Datum: 16. 4. 2014

Bíle zbarvený konterjner na textil je umístěn na sběrovém místě u Obecního úřadu ve Vyšehoří. Do kontejneru vkládejte čisté textilie (neznečištěné od barev, ředidel, mastí, apod.) Textil je následně tříděn, zčásti je využíván pro lidi v zemích třetího světa, částečně recyklován pro průmyslovou výrobu. Využíváním konterjneru an textil nezatěžujete životní prostředí nadměrným odpadem z běžné popelnice.

Datum a čas

Dnes je středa, 13. 11. 2019, 9:14:34

Aktuální počasí

Počasí dnes:

13. 11. 2019

Bude většinou zataženo, občas déšť nebo přeháňky, od 400m srážky sněhové, na Moravě a ve Slezsku sněžení od 900m . Denní teploty 1 až 5°C, na východě 4 až 8°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 41
TÝDEN: 280
CELKEM: 299144