Navigace

Obsah

Stránka

Obec Vyšehoří úspěšně dokončila stavbu splaškové kanalizace a vodovodu v poslední etapě nové čtvrti na pastvinách

Kolaudačním souhlasem s užíváním stavby je úspěšně dokončen dvouletý proces zpracování a schválení projektu, přípravy veřejného výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, vlastní stavba sítě vodovodu a kanalizace, náležité tlakové, kamerové a funkční zkoušky a uvedení do provozu obou sítí. Upozorňuji vlastníky stavebních parcel, že jsou povinni obci předem nahlásit termín připojení novostavby ke kanalizaci. Samotné fyzické připojení podléhá vizuální kontrole a pořízení fotodokumentace před zasypáním výkopu kanalizace. Za správnost vyspádování domovní přípojky kanalizace zodpovídá vlastník nemovitosti. Ze strany obce bude provedena kontrola správnosti podsypu sítě a správnosti připojení na hlavní řád v místě dělícího kusu, aniž by byl hlavní řád jakkoliv poškozen. Následně bude s vlastníkem uzavřena smlouva o odběru splaškových vod a nový uživatel bude zaveden do systému úhrad. Starostka obce

6. 9. 2019 Zobrazit více

Dešťovka - výzva národního programu životního prostředí je stále aktuální

Výzva č. 12/2017 na podporu efektivního hospodaření s vodou v obcích poběží až do vyčerpání alokace, přičemž v současné době je k dispozici cca 340 000 000,-Kč. Výzva motivuje vlastníky a stavebníky obytných domů v obcích k efektivnímu hospodaření s vodou a snižuje tak množství pitné vody odebírané z povrchových a podzemních zdrojů. O peníze lze požádat na systémy, které využívají srážkovou vodu pro zalévání zahrady, na splachování toalet, případně na takové systémy, které budou recyklovat odpadní vodu. Výzva je určena pro majitele obytných domů. Zájemci naleznou podrobnosti na webu: www.opzp.cz Státního fondu životního prostředí ČR.

14. 8. 2019

Celostátní změna jízdních řádů k 15.12.2019

Vážení občané, máte-li jakýkoliv podnět či připomínku ke stávajícím jízdním řádům vřejné linkové dopravy v naší obci, předejte nám podnět do 4.9.2019 na OÚ. Podněty budeme kompletovat a zašleme je společně s dalšími požadavky krajskému koordinátorovi dopravy.

12. 8. 2019

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. oznamuje :

Oznamujeme občanům, že v období od  1.8.2019 do 31.8.2019 budou v obcích Vyšehoří a Postřelmůvek prováděny pravidelné roční odečty vodoměrů pracovníky ŠPVS, a. s. Šumperk .
V případě, že v tomto období nebude pracovníkům provádějícím odečet umožněn přístup k vodoměru z důvodu vaší nepřítomnosti, kontaktujte prosím zákaznické centrum: tel. 583 317 317 nebo e-mail : zakaznicke.centrum@spvs.cz .

12. 8. 2019

Průzkum využití internetu domácnostmi v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grant Thornton Advisory realizují průzkum o internetu v domácnostech.
Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Dále bude průzkum sloužit k přípravě „voucherů“, které by měly domácnostem nabídnout dotaci na rychlejší a stabilnější internet.
Ambicí průzkumu je zjistit na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy o rozvoji sítí nové generace.. Průzkum analyzuje skutečnou poptávku po internetu domácností. Občané tak mohou přispět svým názorem k udržitelné a technologicky vyspělé České republice.
Dotazník je možné vyplnit do 22. 8. 2019 na webových stránkách https://grantthornton.eu/pruzkumint/

12. 8. 2019 Zobrazit více

Vyšehoří- přehrážka rybníka - Stavba investora Lesy ČR- Správa toků pro oblast povodí Moravy obdržela souhlas s umístěním stavby.

Obec Vyšehoří v zájmu rekonstrukce rybniční přehrážky odprodala správci toku LČR za cenu dle znaleckého posudku část pozemku pro rybník a spádiště za přehrážkou. Společnost ČEZ,a.s. prostřednictvím společnosti Elram zajišťuje přemístění jednoho sloupu NN na pozemek obce a investor Lesy ČR, správa toků pro oblast povodí Moravy, zajistila u místně příslušného stavebního úřadu rozhodnutí o umístění stavby. Nyní následuje stavební řízení a poté bude investor realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby dle zákona o veřejných zakázkách. Obec Vyšehoří svojí součinností s orgány ochrany životního prostředí a investorem podporuje výstavbu tohoto malého vodního díla s ohledem na nutnost zadržování vody v krajině a ochrany životního prostředí.

25. 7. 2019 Zobrazit více

MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí - Vydáno opatření obecné povahy o okamžitém zákazu nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků

Z důvodu sucha se od data vyhlášení na dobu neurčitou zakazuje používat čerpadla či jiná technická zařízení k čerpání vody z potoků k zavlažování zahrad či k jiným účelům. Zákaz je vydán v souladu s vodním zákonem pro celou oblast Zábřežska. Veřejná vyhláška přiložena v příloze.

18. 7. 2019 Zobrazit více

Policie upozorňuje na zvýšený počet trestných činů páchaných na seniorech formou podvodných telefonátů a návštěv

Upozorněte prosím svoje rodiče a prarodiče, že Policie Šumperk zaznamenala v posledních týdnech zvýšený počet podvodů a triků používaných na starších lidech se záměrem vylákat z lidí peníze. Seniorovi zatelefonuje osoba, která se vydává za jeho vnuka, a požádá ho o finanční půjčku s tím, že si sám nemůže pro peníze přijít a pošle proto kamaráda. Senior poté finance vydá cizímu člověku. Nebo u seniora doma zazvoní cizí, slušně se chovající osoba, s tím, že jde zkontrolovat vyúčtování za energie či plyn, vetře se pod nějakou záminkou do bytu a sleduje, kde má senior uloženy peníze. V takovýchto případech je lépe neotvírat a po podezřelém telefonátu či pokusu o vniknutí do bytu informovat policii na čísle 158. Nebojte se situaci oznámit. Předejdete tak dalším trestným činům a podvodům. Další informace naleznete v přiložených informačních letácích. Klikněte na odkaz ,,zobrazit více".

17. 7. 2019 Zobrazit více

Vlastníci lesa o výměře do 50 ha v katastru obce Vyšehoří si mohou na MěÚ v Zábřehu, Oddělení životního prostředí vyzvednout lesní hospodářské osnovy

Osnovy jsou zpracované na období platnosti od 1.1.2019 do 31.12.2028 a jejich poskytnutí je bezplatné. Týkají se zjištění stavu lesa a pro převzetí je třeba předložit občanský průkaz a doklad o vlastnictví lesa. Celé znění oznámení v příloze.

4. 7. 2019 Zobrazit více

Stránka