Navigace

Obsah

 

 

 

 

 

 

Stránka

Stočné za rok 2018 v obci Vyšehoří bez výjimek pro všechny ve výši 1350,-Kč

Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém veřejném zasedání dne 12.12.2018 projednalo a většinou hlasů schválilo usnesení o povinnosti úhrady stočného ve výši 1350,-Kč na rok 2018 za osobu bez výjimek. V praxi to znamená, že stočné jsou povinni hradit všichni občané s trvalým bydlištěm v obci, bez ohledu na skutečnost, zda se v obci zdržují. Dále jsou stočné povinni hradit občané, kteří sice mají trvalý pobyt hlášen v jiné obci, ale v obci Vyšehoří se evidentně a prokazatelně zdržují, užívají nemovitost a tudíž logicky produkují odpad do kanalizace. Obec Vyšehoří tedy svým usnesením ze dne 12.12.2018 rozhodla, že v případě stočného nebude poskytovat nikomu žádné výjimky či slevy. Stočné v předepsaném poměru jsou povinni hradit i majitelé firem se sídlem v obci za svoje zaměstnance a stočné bude samozřejmě zohledněno i v cenách pronájmů nebytových prostor v majetku obce. Stanovení pravidel platby stočného je dle platné legislativy plně v kompetenci Zastupitelstva obce, jakožto nejvyššího orgánu obce.

19. 12. 2018

VHZ informuje o cenách vodného platných od 1.ledna 2019

VHZ, v souladu s platnou legislativou ČR, stanovila ceny vodného a stočného na rok 2019. Obce Vyšehoří se týká cena vodného 39,98,-Kč + 15% DPH, tedy částka 45,98,- Kč/m3. Více informací v přiloženém dokumentu. Cena stočného bude stanovena dle skutečných nákladů na celkový objem odvedených a vyčištěných odpadních vod prostřednictvím kanalizačního řádu do čistírny odpadních vod v Chromči v roce 2018. Vyúčtování bude provedeno v jarních měsících 2019 a bude stanovena stejná výše stočného pro všechny obyvatele tří obcí napojených na kanalizační řád. O termínech plateb budou občané informováni s dostatečným předstihem.

17. 12. 2018 Zobrazit více

Oznámení o zahájení výstavby sítí nízkého napětí v nové čtvrti ve Vyšehoří

Upozorňujeme občany obce a majitele pozemků určených pro výstavbu rodinných domků v obci Vyšehoří, že společnost MSEM, a. s., která je dodavatelem výstavby pro ČEZ, zahajuje výkopové práce pro rozvod distribuční sítě nízkého napětí pro 24 rodinných domků. Na pozemku č. parc. 841/1 se na základě povolení obce a po uzavření smlouvy o věcném břemeni bude od měsíce prosince 2018 do června 2019 pohybovat těžká technika. Dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu na staveniště. Práce probíhají v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Investorem akce je společnost ČEZ Distribuce, a.s. Zástupce zhotovitele je stavbyvedoucí Josef Husárek, MSEM, a.s. tel.: 731 681 895.

19. 11. 2018

Třídění odpadů TetraPack a odvoz od domů v obci Vyšehoří

Obec Vyšehoří nově zavádí svoz obalů TetraPack od domů. Vyzvedněte si v budově OÚ Vyšehoří oranžové pytle na tyto obaly (mléko, smetana, dětské výživy v prášku, ovocné nápoje, apod.) Svoz obalů TetraPack bude probíhat ve stejných termínech, jako svoz plastů od domů, tedy každé první úterý v kalendářním měsíci. Vyzvedněte si také zdarma žluté pytle na třídění plastů. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí.

14. 11. 2018

Obec Vyšehoří přijme správce kulturního domu

Zájemci o pozici správce budovy kulturního domu se mohou hlásit u starostky obce. Pracovní náplní je předávání prostor v budově v rámci pronájmů, zajištění odečtů vodoměru a elektroměru, předávání a přebírání technického vybavení a nádobí, topení v kotli na tuhá paliva v topné sezóně (v případě mrazivého počasí nutno zatápět před akcí den předem a přikládat i v nočních hodinách). Jedná se o pracovní vztah na dohodu o provedení práce. Bližší informace podá starostka obce tel: 724 387 709.

9. 11. 2018

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Státní pozemkový úřad rozhodl v řízení č.j. SPU 472596/2018/Soó o Jednoduchých pozemkových úpravách o určení hranic pozemků v katastrálním území Vyšehoří. Úpravy se týkaly 9 žijících obyvatel, 1 nežijícího, kterého v řízení na základě usnesení SPU 165031/2018 Okresního soudu v Šumperku zastupuje opatrovník starostka obce Vyšehoří Bc. Vařeková, dál Bludovské, a.s. a Obce Vyšehoří. Cílem nových jednoduchých pozemkových úprav bylo určení hranic pozemků s ohledem na nynější skutečný stav v terénu a nedošlo ke změně vlastnických práv. Hranice pozemků byly řešeny s vlastníky na místě v terénu a podkladem byly geometrické plány 252-63/2017, 253/63/2017 a 254/63/2017 zpracované společností Geokam Přerov. V souladu se správním řádem obdrží toto rozhodnutí všichni účastníci řízení.

5. 11. 2018 Zobrazit více

Mateřská škola Postřelmůvek přijímá děti od dvou let k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě s vedením MŠ Postřelmůvek a zřizovatelem - Obcí Postřelmůvek bude ve školním roce 2018/2019 pro děti s trvalým bydlištěm ve Vyšehoří k dispozici v MŠ Postřelmůvek dostatek míst. Ředitelka MŠ, v případě, že budou v kolektivu i dvouleté děti, přijme od ledna 2019 do pracovního poměru ,,chůvu" pro péči o nejmenší. Rodiče, kteří uvažují o zápisu děťátka do MŠ Postřelmůvek v letošním, či příštím roce, mohou kontaktovat ředitelku MŠ k rezervaci místa na telefonu tel: 607 173 393 - Zlámalová Dana. Předběžná rezervace místa je důležitá s ohledem na přidělení příspěvku na dítě ze státního rozpočtu, o který musí MŠ žádat s dostatečným předstihem. Děkujeme za pochopení. Bližší informace podá starostka obce.

2. 7. 2018

Rozhodnutí o umístění stavby přeložky silnice I/11 Postřelmov- Chromeč vydáno

Celou verzi rozhodnutí naleznete v příloze a na úřední desce obce. S ohledem na rozsah stran je zveřejněno pouze elektronicky.

11. 6. 2018 Zobrazit více

Svoz plastů ve Vyšehoří přímo od domů každé první úterý v měsíci. Vyzvedněte si na OU zdarma pytle na plasty.

Pro zlepšení služeb občanům zavádíme od měsíce července 2018 svoz plastů od domů. Občané si mohou od 18.6.2018 zdarma vyzvednout plastové pytle na Obecním úřadě ve Vyšehoří. Svoz bude probíhat každé první úterý v měsíci. Tradiční kontejnery na plasty zůstanou zachovány. Zavedením svozu pytlů s plasty se nebudou pytle, plastové židle a kbelíky hromadit na veřejných prostranstvích u kontejnerů. Na svoz budeme občany upozorňovat SMS zprávou. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí a třídíte odpady.

11. 6. 2018

Územní plán obce Vyšehoří umístěn v sekci Obec Vyšehoří - Historie a současnost obce

Dokument ÚP Vyšehoří po změnách je veřejně přístupný na webu obce pro zájemce k nahlédnutí.

23. 4. 2018

Stránka