Navigace

Obsah

Stránka

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Zábřeh dne 14.2.2019 v 16.00 hod v kulturním domě ve Vyšehoří

V souladu s ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a stanov honebního společenstva zve Honební společenstvo Zábřeh všechny členy na valnou hromadu. Program v přiloženém dokumentu. V případě nepřítomnosti člena honebního společenstva je třeba doložit písemně zmocnění k zastupování na základě plné moci.

17. 1. 2019 Zobrazit více

Výsledek Tříkrálové sbírky v obci Vyšehoří

Dárci v naší obci darovali do kasiček v rámci Tříkrálové sbírky celkem finanční příspěvky v hodnotě 8. 684,-Kč. Prostředky budou účelově použity na charitativní projekty v našem okrese. Sbírku organizovala Charita Zábřeh. Všem dárcům děkujeme.

17. 1. 2019

Stočné v obci Vyšehoří bez výjimek pro všechny ve výši 1350,-Kč

Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém veřejném zasedání dne 12.12.2018 projednalo a většinou hlasů schválilo usnesení o povinnosti úhrady stočného ve výši 1350,-Kč na rok 2018 za osobu bez výjimek. V praxi to znamená, že stočné jsou povinni hradit všichni občané s trvalým bydlištěm v obci, bez ohledu na skutečnost, zda se v obci zdržují. Dále jsou stočné povinni hradit občané, kteří sice mají trvalý pobyt hlášen v jiné obci, ale v obci Vyšehoří se evidentně a prokazatelně zdržují, užívají nemovitost a tudíž logicky produkují odpad do kanalizace. Obec Vyšehoří tedy svým usnesením ze dne 12.12.2018 rozhodla, že v případě stočného nebude poskytovat nikomu žádné výjimky či slevy. Stočné v předepsaném poměru jsou povinni hradit i majitelé firem se sídlem v obci za svoje zaměstnance a stočné bude samozřejmě zohledněno i v cenách pronájmů nebytových prostor v majetku obce. Stanovení pravidel platby stočného je dle platné legislativy plně v kompetenci Zastupitelstva obce, jakožto nejvyššího orgánu obce.

19. 12. 2018

VHZ informuje o cenách vodného platných od 1.ledna 2019

VHZ, v souladu s platnou legislativou ČR, stanovila ceny vodného a stočného na rok 2019. Obce Vyšehoří se týká cena vodného 39,98,-Kč + 15% DPH, tedy částka 45,98,- Kč/m3. Více informací v přiloženém dokumentu. Cena stočného bude stanovena dle skutečných nákladů na celkový objem odvedených a vyčištěných odpadních vod prostřednictvím kanalizačního řádu do čistírny odpadních vod v Chromči v roce 2018. Vyúčtování bude provedeno v jarních měsících 2019 a bude stanovena stejná výše stočného pro všechny obyvatele tří obcí napojených na kanalizační řád. O termínech plateb budou občané informováni s dostatečným předstihem.

17. 12. 2018 Zobrazit více

Sbírka pro trojčata v obci Vyšehoří vyhlášena 22.11.2018 - 23.1.2019

Veškeré finanční prostředky zaslané na transparentní účet 5577830001/5500, VS 22112018, peníze z pokladniček v Místní knihovně Vyšehoří, Charitě Zábřeh a Základní škole Bludov budou použity na zajištění bydlení a vybavení domácnosti pro matku s trojčaty. Bližší informace v přiložením dokumentu. Za všechny dary, peníze i věci pro rodinu a také za milé vzkazy všem malým i velkým dárcům jménem rodiny děkujeme.

28. 11. 2018 Zobrazit více

Oznámení o zahájení výstavby sítí nízkého napětí v nové čtvrti ve Vyšehoří

Upozorňujeme občany obce a majitele pozemků určených pro výstavbu rodinných domků v obci Vyšehoří, že společnost MSEM, a. s., která je dodavatelem výstavby pro ČEZ, zahajuje výkopové práce pro rozvod distribuční sítě nízkého napětí pro 24 rodinných domků. Na pozemku č. parc. 841/1 se na základě povolení obce a po uzavření smlouvy o věcném břemeni bude od měsíce prosince 2018 do června 2019 pohybovat těžká technika. Dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu na staveniště. Práce probíhají v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Investorem akce je společnost ČEZ Distribuce, a.s. Zástupce zhotovitele je stavbyvedoucí Josef Husárek, MSEM, a.s. tel.: 731 681 895.

19. 11. 2018

Třídění odpadů TetraPack a odvoz od domů v obci Vyšehoří

Obec Vyšehoří nově zavádí svoz obalů TetraPack od domů. Vyzvedněte si v budově OÚ Vyšehoří oranžové pytle na tyto obaly (mléko, smetana, dětské výživy v prášku, ovocné nápoje, apod.) Svoz obalů TetraPack bude probíhat ve stejných termínech, jako svoz plastů od domů, tedy každé první úterý v kalendářním měsíci. Vyzvedněte si také zdarma žluté pytle na třídění plastů. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí.

14. 11. 2018

Obec Vyšehoří přijme správce kulturního domu

Zájemci o pozici správce budovy kulturního domu se mohou hlásit u starostky obce. Pracovní náplní je předávání prostor v budově v rámci pronájmů, zajištění odečtů vodoměru a elektroměru, předávání a přebírání technického vybavení a nádobí, topení v kotli na tuhá paliva v topné sezóně (v případě mrazivého počasí nutno zatápět před akcí den předem a přikládat i v nočních hodinách). Jedná se o pracovní vztah na dohodu o provedení práce. Bližší informace podá starostka obce tel: 724 387 709.

9. 11. 2018

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Státní pozemkový úřad rozhodl v řízení č.j. SPU 472596/2018/Soó o Jednoduchých pozemkových úpravách o určení hranic pozemků v katastrálním území Vyšehoří. Úpravy se týkaly 9 žijících obyvatel, 1 nežijícího, kterého v řízení na základě usnesení SPU 165031/2018 Okresního soudu v Šumperku zastupuje opatrovník starostka obce Vyšehoří Bc. Vařeková, dál Bludovské, a.s. a Obce Vyšehoří. Cílem nových jednoduchých pozemkových úprav bylo určení hranic pozemků s ohledem na nynější skutečný stav v terénu a nedošlo ke změně vlastnických práv. Hranice pozemků byly řešeny s vlastníky na místě v terénu a podkladem byly geometrické plány 252-63/2017, 253/63/2017 a 254/63/2017 zpracované společností Geokam Přerov. V souladu se správním řádem obdrží toto rozhodnutí všichni účastníci řízení.

5. 11. 2018 Zobrazit více

Využijte slevy jízdného od 1.9.2018 ve výši 75%, stačí vyřídit průkaz

Děti do 6 let jezdí stále zdarma. Cestující od 6 do 15 let musí prokázat svůj věk platným dokladem Integrovaného dopravního systému OLK nebo kartou ISIC. Studentský průkaz musí předložit cestující 15-26 let. Nárok na slevu mají i senioři nad 65 let po předložení průkazu IDSOK. Více v přiložených dokumentech.

13. 9. 2018 Zobrazit více

Stránka