Navigace

Obsah

 

 

 

Obec Vyšehoří, Vyšehoří 50, 789 01, IČO: 00853101

 

OZNÁMENÍ

o konání ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

 

Datum a čas konání: Středa 23.10.2018 v 18.30 hodin

 

Místo konání veřejného zasedání:  Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vyšehoří

 

 

Program jednání / kdo předkládá:  

 

 • Kontrola plnění usnesení ze dne 22.8.2018
 • Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 23.10.2018
 • Slib členů Zastupitelstva obce Vyšehoří
 • Volba starosty obce, místostarosty obce, předsedy kontrolního výboru, předsedy finančního výboru
 • Schválení průběhu otevřeného výběrového řízení na dodavatele 2. etapy výstavby sítí kanalizace a vodovodu v nové čtvrti na pastvinách
 • Schválení znění smlouvy o dílo s vítěznou dodavatelskou firmou
 • Žádost o úvěr ČS, a.s. na dostavbu sítí 2. etapy výstavby sítí v nové čtvrti
 • Zplnomocnění starosty obce k dohledu nad průběhem stavby, účasti na kontrolních dnech, kontrol a schvalování fakturací a plateb ve věci výstavby 2.etapy sítí do výše stanovené v SOD, koordinace výstavby sítí s ČEZ
 • Rozpočtová opatření v průběhu účetního období, na vědomí RZ 10/2018 -  účetní , schválení pravomoci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v průběhu účetních období
 • Zprávy Kontrolního a Finančního výboru obce za 3. Q.2018
 • Stočné FO a PO v obci Vyšehoří, schválení vzoru smlouvy mezi obcí a majitelem nemovitosti o odběru odpadních vod, uzavření smluv s občany,  oznámení občanům výše a způsob plateb stočného za rok 2018
 • Výsledky dílčího  auditu hospodaření obce za období 1-8/2018
 • Změny sazebníku úhrad nájemného v prostorách obce s ohledem na provozní náklady
 • Vedení kroniky obce s ohledem na GDPR
 • Průběžné informace - Reklamace kanalizace, dopravní obslužnost, občanskoprávní záležitosti v obci, hasiči
 • Kulturní a společenské akce - Projektový den ZŠ Bludov, Drakiáda, Helloweenská party, Světluškový průvod, Adventní dílnička, Mikulášské promítání, Adventní koncert v kapli, Zpívání u stromu, Obecní ples, Maškarní bál
 • Diskuse

 

 Vyšehoří dne 12.10.2018                            Bc. Ilona Vařeková, DiS., starostka obce

                                                                                                

 

 

Stránka

Využijte slevy jízdného od 1.9.2018 ve výši 75%, stačí vyřídit průkaz

Děti do 6 let jezdí stále zdarma. Cestující od 6 do 15 let musí prokázat svůj věk platným dokladem Integrovaného dopravního systému OLK nebo kartou ISIC. Studentský průkaz musí předložit cestující 15-26 let. Nárok na slevu mají i senioři nad 65 let po předložení průkazu IDSOK. Více v přiložených dokumentech.

13. 9. 2018 Zobrazit více

Opatření obecné povahy - Zákaz odběru vody z místních povrchových toků do odvolání

Místně příslušný vodoprávní úřad vydal formou veřejné vyhlášky opatření obecné povahy týkající se zákazu odběru povrchových vod ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch na území naší obce. Zákaz platí do odvolání.

Celé znění opatření obecné povahy naleznete v přiloženém dokumentu:

Klikni zde na dokument


6. 8. 2018 Zobrazit méně

Mateřská škola Postřelmůvek přijímá děti od dvou let k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě s vedením MŠ Postřelmůvek a zřizovatelem - Obcí Postřelmůvek bude ve školním roce 2018/2019 pro děti s trvalým bydlištěm ve Vyšehoří k dispozici v MŠ Postřelmůvek dostatek míst. Ředitelka MŠ, v případě, že budou v kolektivu i dvouleté děti, přijme od ledna 2019 do pracovního poměru ,,chůvu" pro péči o nejmenší. Rodiče, kteří uvažují o zápisu děťátka do MŠ Postřelmůvek v letošním, či příštím roce, mohou kontaktovat ředitelku MŠ k rezervaci místa na telefonu tel: 607 173 393 - Zlámalová Dana. Předběžná rezervace místa je důležitá s ohledem na přidělení příspěvku na dítě ze státního rozpočtu, o který musí MŠ žádat s dostatečným předstihem. Děkujeme za pochopení. Bližší informace podá starostka obce.

2. 7. 2018

Volby do zastupitelstev obcí 5.- 6. října 2018

Prezident republiky vyhlásil termín pro volby do zastupitelstev obcí na dny 5.-6. října 2018. Do termínu 31.7.2018 bylo předloženo 8 platných kandidátních listin nezávislých kandidátů do ZO Vyšehoří.
Lhůtu pro podání kandidátních listin nelze prodloužit ani prominout. Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo na svém veřejném zasedání dne 30.5.2018 Usnesením U 21, bod 18 ze dne 30.5.2018 počet členů Zastupitelstva obce Vyšehoří pro volební období 2018-2022 - 7 členů.
Volební místnost- Místní knihovna Vyšehoří, č.p. 50
Termín voleb:
5.10.2018 14.00 - 22.00 hod
6.10.2018 8.00 - 14.00 hod
K umožnění volby je třeba předložit platný doklad totožnosti, případně voličský průkaz

13. 6. 2018

Rozhodnutí o umístění stavby přeložky silnice I/11 Postřelmov- Chromeč vydáno

Celou verzi rozhodnutí naleznete v příloze a na úřední desce obce. S ohledem na rozsah stran je zveřejněno pouze elektronicky.

11. 6. 2018 Zobrazit více

Svoz plastů ve Vyšehoří přímo od domů každé první úterý v měsíci. Vyzvedněte si na OU zdarma pytle na plasty.

Pro zlepšení služeb občanům zavádíme od měsíce července 2018 svoz plastů od domů. Občané si mohou od 18.6.2018 zdarma vyzvednout plastové pytle na Obecním úřadě ve Vyšehoří. Svoz bude probíhat každé první úterý v měsíci. Tradiční kontejnery na plasty zůstanou zachovány. Zavedením svozu pytlů s plasty se nebudou pytle, plastové židle a kbelíky hromadit na veřejných prostranstvích u kontejnerů. Na svoz budeme občany upozorňovat SMS zprávou. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí a třídíte odpady.

11. 6. 2018

Podávání oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona o střetu zájmů - Informace Ministerstva spravedlnosti ČR voleným zastupitelům obcí

Zákonem č. 14/2017 Sb. se změnil zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a voleným zastupitelům obcí vyplývají dle zákona nové povinnosti, zejména pak v zápisech veřejných funkcionářů do centrálního registru oznámení o movitém majetku, závazcích a příjmech. Podrobnosti v přiložených dokumentech.

4. 6. 2018 Zobrazit více

Pozor na změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů od 1. července 2018

V přiložených dokumentech naleznete podrobnosti o změnách ve vydávání CP a OP od letošních prázdnin. OP není třeba měnit dříve, než nastane ukončení jeho platnosti. Nově lze zažádat o nový OP s čipem na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Pro více informací klikněte níže na přiložené dokumenty v záložce ,,Více".

31. 5. 2018 Zobrazit více

Obec Vyšehoří obdržela osvědčení o úspoře emisí za rok 2017

V roce 2017  občané naší obce vytřídili a předali k využití 7,703 tun tříděného odpadu. Společnost EKO-Kom nám za papír, sklo, kov a plasty zaslala částku 28 334,-Kč. Tato částka bude opět použita na úhradu dopravy tříděného odpadu a na velkoobjemový kontejner pro jarní úklid v obci.

31. 5. 2018 Zobrazit více

Územní plán obce Vyšehoří umístěn v sekci Obec Vyšehoří - Historie a současnost obce

Dokument ÚP Vyšehoří po změnách je veřejně přístupný na webu obce pro zájemce k nahlédnutí.

23. 4. 2018

Stránka